Батырхэм ящытхъу

Урысыем иныбжьыкIэхэм атлетикэ онтэгъумкIэ язэнэкъокъу къалэу Старый Оскол щыкIуагъ.

Аныбжьхэм ялъытыгъэу кIэлэеджакIохэр щылычым ебэныгъэх.


Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ ныбжьыкIэ 11 хэтыгъ. Илъэс 13 – 15 зыныбжьхэм язэIукIэгъухэм Антон Шумаковым, кг 61-рэ, шIыкIэу толчокым ящэнэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ, ипащэр тренерэу Сихъу Аслъан.

Николай Ждаменкэм, кг 96-рэ, рывокым ятIонэрэ, толчокым апэрэ чIыпIэр къащихьыгъ. ТIоштэгъукIэ кг 204-рэ къыIэти, дышъэ медалыр хэгъэгум къыщыдихыгъ. Тренерхэу Александр Горловымрэ Роман Казаковымрэ спортсменыр агъасэ.

Хэгъэгум изэнэкъокъоу илъэс 13 – 17 зыныбжьхэр зыхэлэжьагъэхэм тибатырхэм гъэхъагъэу щашIыгъэр макIэп.

Тренерэу Сихъу Аслъан ыгъэ­сэрэ Давид Саядян, кг 67-рэ, рывокым кг 115-рэ къыщиIэти, хэгъэгум ирекорд ыгъэуцугъ, апэрэ чIыпIэр къыхьыгъ. Д. Саядян толчокыр зегъэцакIэм, кг 133-рэ къыIэти, джэрзыр къыдихыгъ. ТIоштэгъукIэ кг 248-рэ къэзыIэтыгъэ батырым хэгъэгум итыжьын медаль къыхьыгъ.

Димитрий Шмариным, кг 81-рэ, шIыкIэу рывокым кг 132-рэ, толчокым 155-рэ къащиIэти, апэрэ чIыпIэхэр къащихьыгъ. ТIоштэ­гъукIэ кг 287-рэ къэзыIэтыгъэ батырым Урысыем дышъэ медалыр къыщихьыгъ.

Хэгъэгум идышъэ медалищ къыдэзыхыгъэ Д. Шмариныр агъасэ тренерхэу Денис Шмаринымрэ Сихъу Рэмэзанрэ.

— Тэхъутэмыкъое, Шэуджэн, Красногвардейскэ районхэм якъуаджэхэм защызыгъэсэрэ кIэлэеджакIохэр хэгъэгум изэ­IукIэгъухэм чанэу ахэлэжьагъэх, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ испорт еджапIэу Чыржьын Мухьарбый ыцIэ зыхьырэм ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Сихъу Рэмэзан. — Адыгэ къуа­джэхэм къарыкIыгъэ кIэлэеджа­кIохэм медальхэр къыдамыхы­гъэ­ми, хэгъэгум я 5 — 7-рэ чIы­пIэхэр къызэрэщахьыгъэр егъэжьэпIэшIу афэхъугъэу тэ­лъытэ.

Старый Оскол щыкIогъэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх тренерхэу Александр Горловыр, Сихъу Аслъан, Сихъу Рэмэзан, Чэмбэхъу Анзор, Бгъуашэ Тимур, Гъубжьэкъо Арсен.

Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ Урысыем я 3-рэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Москва хэкум апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, Краснодар краим я 2-рэ чIыпIэр ыхьыгъ.

Хэгъэгум изэнэкъокъу тренерхэм къыщалъэгъугъэр зэфахьысыжьыщт, уахътэм ди­штэрэ унашъохэр рахъухьащтых.