Олимпиадэм хэлэжьэщт

Урысыем гандболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ бзылъфыгъэ коман­дэ Олимпиадэ джэгунхэу Японием мыгъэ щыкIощтхэм ахэлэжьэнэу фитыныгъэ къы­дихыгъ.

Венгрием щыкIогъэ пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм Урысыем, Ка­захстан, Сербием, Венгрием яхэшыпыкIыгъэ командэхэр ахэ­лэжьагъэх.

ЗэIукIэгъухэр

Урысыер Сербием 29:24-у текIуагъ. Урысыер — Казахстан 33:26 (17:16).

Апэрэ зэIукIэгъум хъагъэм Iэ­гуаор анахьыбэрэ изыдзагъэ­хэр: Анна Вяхирева — 7, Юлия Манагарова — 6, Владлена Бобровникова — 5.
ЯтIонэрэ ешIэгъум къыхэщыгъэхэр: Ольга Фомина — 10, Вероника Никитина — 6.
Венгриер — Казахстан — 46:19, Венг­риер — Сербиер — 31:23.

Апэрэ чIыпIитIур Урысыемрэ Венгриемрэ къыдахыгъ, Олимпиадэ джэгунхэм ахэлэжьэщтых.

Мыекъуапэ щапIугъэ Виктория Калининар Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт, анахь дэгъоу ешIэхэрэм ащыщ.

Урысыер — Венгриер — 29:23 (14:12).
А. Вяхирева — 7, Ю. Манагарова — 5, П. Горшкова — 4.
Сербиер — Казахстан — 42:30.

ЧIыпIэхэр

1. Урысыер — 6
2. Венгриер — 4
3. Сербиер — 2
4. Казахстан — 0.
ТихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьа­I­эр А. Алексеев.