ЕшIэкIо анахь дэгъу

2020-рэ илъэсым дунаим футболымкIэ иешIэ­кIо анахь дэгъоу Роберт Левандовскир къы­хахыгъ.

Германием икомандэу «Баварием» хэтэу ыпэкIэ щешIэрэ Роберт Левандовскир Польшэм щыщ, ихэгъэгу ихэшыпыкIыгъэ командэ иешIакIу.

Дунаим футболымкIэ и Федерацие (ФИФА-м) ешIэкIо анахь дэгъур къыхэхыгъэнымкIэ зэ­фэ­хьысыжьхэр ышIыгъэх.

Хэгъэгухэм яхэшыпыкIыгъэ командэхэм якапитанхэр, тренерхэр, журналистхэр, футболыр зышIогъэшIэгъонхэр хэдзынхэм ахэлэжьагъэх. Апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэ Роберт Леван­довским очко 52-рэ ригъэкъугъ.

Италием икомандэу «Ювен­тусым», Португалием ихэшы­пыкIыгъэ командэ ащешIэрэ Кри­штиану Роналду ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, очко 38-рэ.

Испанием и «Барселонэ», Аргентинэм ихэшыпыкIыгъэ коман­дэ яешIакIоу Лионель Месси ящэнэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, очко 35-рэ.

АшIогъэшIэгъон

ЕшIэкIо анахь дэгъум икъы­хэхын изэхэщакIохэм, футболым пылъхэм ашIогъэшIэгъонэу къыхагъэщыгъэр макIэп. Анахьэу анаIэ зытырадзагъэр нэбгырищы­ри ыпэкIэ зэрэщешIэхэрэр ары.

ЕшIэкIуищми къэлапчъэм Iэ­гуаор бэрэ дадзэ, тазыркIэ къэлапчъэм даох, пенальтир агъэца­кIэ. ЯIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщых, щысэшIу къагъэлъагъо, аныбжьхэр илъэс 30-м къехъугъэх.

Польшэм щыригъэжьагъ

Роберт Левандовским къалэу Лешно икомандэу «Партизаным» футбол ешIэныр щыригъэ­жьагъ. 2004-рэ илъэсым Варшавэ икоман­дэу «Варсовием», клубхэу «Дельтэм», «Легием», «Зничым» ащешIагъ.

2007 — 2008-рэ илъэс зэнэ­къокъум ятIонэрэ купым хэтэу къэлапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дидзагъ — 21-рэ. ЗэIукIэгъу 32-мэ ахэлэжьагъ, Польшэм щашIэнымкIэ егъэжьэпIэшIу ышIыгъ.

2008-рэ илъэсым зэлъашIэрэ командэу «Лех» зыфиIорэм рагъэблэгъагъ. Апэрэ зэIукIэгъум «Белхатувэм» икъэлапчъэ Р. Левандовским Iэгуаор щыдидзагъ.

Европэм и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ ешIэгъум Азербай­джан икомандэу «Хазар-Ленкорань» зыфиIорэм 1:0-у «Лехыр» текIуагъ. Я 75-рэ такъикъым

Р. Левандовским къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ.

Рагъэблагъэ

ПсынкIэу зыкъызэIузыхырэ Р. Левандовским Польшэм имызакъоу, нэмыкI хэгъэгухэм якоман­дэхэр къыкIэупчIэхэу фе­жьагъэх. Германием и «Боруссие», Голландием и «Фейенорд», Урысыем и ЦСКА, «Зенит», Украинэм и «Шахтер», Англием икомандэхэр Р. Левандовским къыфэягъэх.

2010-рэ илъэсым «Боруссия» Дортмунд евро 4750000-кIэ аштагъ, имайкэ пчъагъэу 7-р тетхагъэу ешIэщтыгъ.

«Шальке-04-м» дешIэзэ, къэла­пчъэм Iэгуаор апэрэу дидзагъ. 2011-рэ илъэс зэнэкъокъум командэм хэтэу Германием дышъэ медалыр къыщыдихыгъ.

Германием и Кубок къыдэхыгъэным «Боруссиер» «Баварием» финалым щыIукIагъ. «Боруссиер» 5:2-у текIуагъ. М. Нойер къыу­хъумэрэ къэлапчъэм Роберт Iэ­гуаор гъогогъуи 3 дидзагъ.

2013 – 2014-рэ илъэс зэнэ­къокъум къэлапчъэм Iэгуаор гъогогъу 20 дидзагъ, «Бомбардир анахь дэгъу» зыфиIорэ щытхъуцIэр Германием къыщыфаусыгъ.

Р. Левандовскир 2014-рэ илъэ­сым «Баварием» рагъэблэгъагъ, илъэси 5 хэтынэу зэзэгъыныгъэм кIэтхагъ.

Рекорд ыгъэуцугъ

2015-рэ илъэсым Iоныгъом и 22-м Европэм рекорд щигъэуцугъ. Англием, Германием, Испанием, Италием, Францием зэрэщагъэунэфыгъэу, такъикъи 9-м къыкIоцI гъогогъуи 5 зы ешIа­кIом къэлапчъэм Iэгуаор дидзэу нахьыпэкIэ къыхэкIыгъэп. «Бавариер» «Вольсбургым»

5:1-у текIуагъ, Роберт ары къэлапчъэм гъогогъуи 5 Iэгуаор дэзыдзагъэр: 51, 52, 55, 57, 60-рэ такъикъхэм.

2016-рэ илъэсым гъогогъу 30 къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ. Германием щымыщ ешIакIо­хэмкIэ рекорд ыгъэуцугъ.

Р. Левандовским нэмыкI рекордхэри къыфалъытэх. 2019 — 2020-рэ илъэс зэнэкъокъум зэIукIэгъу 31-мэ ахэлэжьагъ, къэ­лапчъэм Iэгуаор гъогогъу 34-рэ дидзагъ!

Ихэгъэгу фешIэ

Польшэм ихэшыпыкIыгъэ коман­дэ хэтэу 2008-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Р. Левандовскир дунэе зэIукIэгъухэм ахэла­жьэ. Къэлапчъэм Iэгуаор ана­хьыбэрэ дэзыдзагъэу Польшэм икомандэ хэтэу В. Любаньскэр ары — 48-рэ. Р. Левандовским гъогогъу 63-рэ хъагъэм Iэгуаор дидзагъ.

Къахэщы

Къэлапчъэм Iэгуаор дидзэ­нымкIэ Р. Левандовскир ешIакIо­хэм къахэщы. ПсынкIэу мэгу­пшы­сэ, чIыпIэм икъыхэхын лъы­­хъузэ, Iэгуаор къызыфегъэфедэ, игъу­сэхэм агурэIо, емызэщэу Iоф зыдешIэжьы.

Роберт Левандовским унэгъо дахэ иI. Ишъхьэгъусэу Аннэ кара­тэм пылъ. ПшъэшъитIу зэдапIу — Клара ыкIи Лаура. Р. Левандовскир тренерхэм, командэм хэтхэм лъэшэу афэраз. Футболыр ищыIэныгъэ щыщ зэрэхъугъэм рэгушхо, спортыр зышIогъэшIэгъонхэр гукIи, псэкIи ыгъэгушIохэ шIоигъу.

БэгъашIэ, насыпышIо охъу, Роберт!