Хэлэжьагъэхэм ашIогъэшIэгъон

Къыблэм теннис цIыкIумкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ.

Спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм Къыблэм ишъо­лъыри 5-мэ яхэшыпыкIыгъэ командэхэр щызэIукIагъэх. Нэбгыри 100-м нахьыбэ теннис зэде­шIагъ. Бзылъфыгъэ 38-рэ, хъулъфыгъэ 67-рэ медальхэм афэбэнагъ.

Волгоград, Ростов хэкухэм, Къырым, Краснодар краим, Адыгэ Республикэм яхэшыпыкIыгъэ командэхэр мэзаем и 12 – 14-м зэдешIагъэх.

Адыгэ Республикэм ихъулъфыгъэ командэ ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Краснодар краим иешIакIохэм апэрэ чIыпIэр а­хьыгъ. Республикэм ихэшыпыкIыгъэ бзылъфыгъэ командэ джэрзыр къыфагъэшъошагъ.

Нэбгырэ тIурытIу хъухэу зызэдешIэхэм, Адыгеим щыщхэу Павел Ковенкэмрэ Виталий Шумаковымрэ ящэнэрэ чIыпIэр къахьыгъ.

Зэхэпхъагъэхэу нэбгырэ тIурытIу хъухэу зызэнэкъокъухэм, Адыгеим испортсменкэу Виктория Клименкэмрэ Краснодар краим къикIыгъэ Арсений Гусевымрэ апэрэ чIыпIэр къыдахи, дышъэр къафагъэшъошагъ.

Зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэхэр Урысыем икIэух зэIукIэгъухэу 2021-рэ илъэ­сым щыIэщтхэм ахэлэжьэщтых.

Адыгэ Республикэм, Мые­къуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ якомитетхэм, Адыгэ къэралыгъо университетым, АР-м теннис цIыкIумкIэ и Федерацие зэхащэгъэ зэнэкъокъур дэгъоу кIуагъэ. Зэнэкъокъум фэгъэхьыгъэ IэпыIэгъухэр урысыбзэкIи, адыгабзэкIи зэхэщакIохэм атхыгъа­гъэх, сурэт гъэшIэгъонхэри ашIыгъагъэх.

— Ростов-на-Дону» тыкъикIыгъ, тигуапэу зэнэкъокъум тыхэлэ­жьагъ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэтымыхыгъэх нахь мышIэми, тыгукIэ тырэхьат. ЗэIукIэгъухэр дэгъоу зэхащагъэх, Мыекъуапэ тшIогъэшIэгъонэу щытлъэгъугъэр бэ, — къыта­Iуагъ Светлана Чернуха ыкIи Виктория Бредихинам. — Адыгеим джыри тыкъакIо тшIоигъу, нэпэеплъ сурэтхэр Рос­тов-на-Дону щядгъэлъэгъущтых.

Краснодар краим, Къырым яспортсменхэу гущыIэгъу тызыфэхъугъэхэм зэнэкъокъур агу рихьыгъ.