Хэта Олимпиадэм хэлэжьэщтыр?

Хэгъэгум гандболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ бзылъфыгъэ командэ Олимпиадэ джэгунхэу мыгъэ Японием щыкIощтхэм ахэлэжьэным фэшI пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм текIоныгъэр е ятIонэрэ чIыпIэр къащыдихын фае.

Гъэтхапэм и 19 — 21-м ешIэгъухэр Венгрием щызэхащэщтых.
ЗэIукIэгъухэр
19.03
Сербиер — Урысыер
20.03
Урысыер — Казахстан
21.03
Венгриер — Урысыер

Апэрэ ыкIи ятIонэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыхэрэр Японием кIощтых, медальхэм афэбэнэщтых.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтых ешIэкIо цIэрыIохэу Виктория Калининар, Галина Габисовар, Анна Седоткинар, Полина Кузнецовар, Юлия Манагаровар, Ксения Макеевар, Владлена Бобровниковар, Дарья Дмитриевар, Екатерина Ильинар, Анна Сень, Анна Вяхиревар, Антонина Скоробогатченкэр, нэмыкIхэри.

Тренер шъхьаIэр — Алексей Алексеев, тренер шъхьаIэм иупчIэжьэгъур Евгений Трефилов.