Никита Кучеровым тегъэгушхо

Мыекъуапэ къыщыхъугъэ Никита Кучеровыр дунэе хоккеим щызэлъашIэ. Клубэу «Тампа-Бэй Лайтнингым» щешIэ, Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт.

США-м ихыгъэхъунэныкъоу Флоридэ ихоккей клуб Никита Кучеровыр аштэным ыпэкIэ Урысыем икомандэхэм ащешIагъ.

Хоккеим зыфигъасэу зырегъа­жьэм, Москва щыпсэущтыгъ. Апэрэ тренерэу Геннадий Курдиным къыриIощтыгъэхэр ащ щыгъупшэхэрэп. Ишъыпкъэу Iоф зыдишIэжьыныр, ешIэкIэ амалхэм алъыхъуныр ипшъэрылъ шъхьа­Iэхэм ащыщыгъэх.

Егъэжьэгъур

Москва икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэу Геннадий Кур­диныр зипащэм зыщигъасэзэ, Н. Кучеровыр командэ зэфэшъхьафхэм ахэтыгъ. 2009-рэ илъэсым Москва хоккеимкIэ икуп ныбжьыкIэу «Дзэ Плъыжьым» рагъэблэгъагъ. ИIэпэIэсэныгъэ псынкIэу зэрэхигъахъорэр тренер-упчIэжьэгъухэм къыхагъэ­щыгъ. 2011-рэ илъэсым дунаим щызэлъашIэрэ клубэу ЦСКА-м аштагъ.

ЦСКА-р Ригэ икомандэу «Динамэм» зыдешIэм, Н. Кучеровыр клуб цIэрыIом хэтэу апэрэу зэIукIэгъум хэлэжьагъ.

Урысыем хоккеимкIэ ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ щешIэзэ, Н. Кучеровыр дунэе зэнэкъокъум хэлэжьагъ, джэрз медалыр къыдихыгъ.

ЕшIэгъуи 7-м шайбэр гъогогъу 11 хъагъэм дидзагъ, игъусэхэм аритыгъэ шайбэр гъогогъуи 10 къэлапчъэм дадзагъ. Анахь дэгъоу ыпэкIэ щешIагъэу зэхэщакIохэм алъытагъ.

ЦСКА-м зыхэкIыжьым

Илъэс 19 зыныбжь Н. Кучеровыр ЦСКА-м хэкIыжьи, IэкIыб къэрал кIуагъэ. Флоридэ иклубэу «Квебек Ремпартсым», нэ­мыкIхэм ащешIагъ. 2013-рэ илъэсым Тампым иклуб шъхьаIэ аштагъ. Апэрэ ешIэгъоу зыхэлэжьагъэр тарихъым инэкIуб­гъохэм къахэщы. НХЛ-м изэнэ­къокъу хэлажьэзэ, «Нью-Йорк Рейнджерсым» дешIагъ, къэлапчъэм апэрэ шайбэр дидзагъ. Апэрэ илъэсым зэIукIэгъу 58-рэ иIагъ, очко 18 ригъэкъугъ (9+9).

2014-рэ илъэсым тренерэу Джон Купер иунашъокIэ Н. Кучеровыр Тайлер Джонсонрэ Ондржее Палатрэ ягъусэу ыпэкIэ щешIэу ригъэжьагъ. Нэбгырищыр псынкIэу зэгурыIуагъ, ешIэкIэ дэгъу къагъэлъагъозэ, клубыр апэ итхэм ащыщ хъугъэ.

«Къызэдалъфыгъэ сабыищ» аIозэ НХЛ-м нэбгырищыри къыщыхагъэщыщтыгъ.

ЦIэрыIо хъугъэ

2014-рэ илъэсым, чъэпыогъум и 28-м, Н. Кучеровыр НХЛ-м щыкIорэ зэнэкъокъум хэлажьэзэ, «Аризон Койотисым» дешIагъ, апэрэу къэлапчъэм гъогогъуи 3 шайбэр дидзагъ.

Н. Кучеровыр ешIэкIо цIэрыIомэ ащыщ хъугъэ. ЗэIукIэгъу 28-мэ очко 22-рэ къащи­хьыгъ (10+12).

2015 – 2016-рэ илъэс ешIэ­гъум «Бомбардир анахь дэгъу» зыфиIорэ щытхъуцIэр къыдихыгъ. Очко 66-рэ къыхьыгъ (30+36).

Зэсымаджэм ыуж иешIакIэ къеIыхыгъэп. 2016 — 2017-рэ илъэс зэнэкъокъум «Тхьамафэм ижъуагъо» гъогогъуищэ хъугъэ. Илъэс 23-рэ зыныбжьхэу Урысыем иешIакIохэу къэлапчъэм шайбэр гъогогъу 40 дэзыдзагъэхэм ахалъытагъ. Александр Овечкиным, Евгений Малкиным, Илья Ковальчук, Павел Буре, Александр Могильнэм ауж Никита Кучеровыр рекордыр зыгъэуцугъэхэм ясатыр хэу­цуагъ.

ЛIышъхьэм къыригъэблэгъагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Никита Кучеровыр НХЛ-м иешIэкIо анахь дэгъуи 10-мэ ащыщ зэрэхъугъэм, зэнэкъокъухэм чанэу зэрахэлажьэрэм афэшI фэгушIуагъ, игупсэ къалэу Мыекъуапэ къэ­кIонэу, хоккеир зыгу рихьыхэу къылъыплъэхэрэм аIукIэнэу къы­ригъэблэгъагъ.

Мыекъуапэ «Мыл-Арена» зыфиIорэ спорт Унэшхор къызыщызэIуахым апэрэхэм ащыщэу Н. Кучеровыр ти ЛIышъхьэ къы­фэгушIуагъ.

Мыекъуапэ и Мыл-Аренэ хоккей ущешIэн, лъэрычъэхэм уатетэу укъыщышъон, псауныгъэр щыбгъэпытэн плъэкIыщт. Никита Кучеровым фэдэ ешIэкIо цIэ­рыIохэм акIырыплъыхэзэ, тиныбжьыкIэхэм загъасэу зэрэрагъэ­жьагъэм тегъэгушхо.

Мыекъуапэ къызыкIокIэ

Никита Кучеровым янэ ышып­хъоу Иринэ Мыекъуапэ дэсэу футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» илъэсыбэрэ Iоф щишIагъ. Ащ къытфиIотэгъагъ Никитэ Мые­къуапэ лъэшэу ыгу зэрэрихьырэр. Къалэм къызыкIокIэ бэрэ зыщигъэпсэфынэу уахътэ имыIэми, иIахьылхэр зэригъэлъэгъунхэр шэнышIу фэхъугъ.

Дунаим щызэлъашIэрэ Никита Кучеровым зэнэкъокъухэм медалыбэ къащыдихыгъ, щытхъуцIэу иIэр бэ, рекордхэр ыгъэуцугъэх.

Хоккеим цIэрыIо щыхъугъэр 1993-рэ илъэсым мэкъуогъу мазэм и 17-м Мыекъуапэ къыщыхъугъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу дунэе зэIукIэгъухэм ахэлажьэ зыхъукIэ, Мые­къуапэ зэрэщыщыр зэхэщакIохэм къаIоу зызэхэтхыкIэ тэгушIо, тегъэгушхо.

Опсэу, Никита! Уилъэныкъо гупсэ о ущагъэлъапIэ, уичIыпIэгъухэр къыпIукIэхэ ашIоигъоу къыожэх. Тхьэм шIукIэ тызэфехь.

ЕмтIылъ Нурбый.