Къафэнагъэр бэп

Урысыем гандболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ бзылъфыгъэ клубхэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр шIэхэу аухыщтых. Суперлигэм хэтхэм зы зэIукIэгъу е тIу нахь къафэнагъэп.

Зичэзыу зэIукIэгъухэм якIэух­хэм шъуащытэгъэгъуазэ.
«Лада» — «Астраханочка» — 32:27 (14:15), «Ставрополье» — «Звезда» — 20:34 (13:15), «Кубань» — «Луч» — 36:18 (19:11).
«АГУ-Адыифыр» гъэтхапэм и 26-м ЦСКА-м Мыекъуапэ щыдешIэщт. «Кубань» гъэтхапэм и 24-м ЦСКА-м Краснодар щыIу­кIэщт. «Кубань» гъэтхапэм и 31-м Волгоград щыIукIэщт «Динамэм». «Кубань» зэIукIэгъур къызихьыкIэ «АГУ-Адыифыр» я 9-рэ чIыпIэм къэнэжьыщт. «Рос­тов-Доным» «Лучым», «Алисэм» къа­шIуихьыщтэу тэлъытэ.

ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм ауж гандбол командэхэм чIыпIэу къыдахыгъэм елъытыгъэу зэIукIэгъоу яIэщтхэр къэнэфэщтых.

ЧIыпIэхэр

1. «Ростов-Дон» — 38
2. «Лада» — 34
3. ЦСКА – 30
4. «Астраханочка» — 28
5. «Звезда» 28
6. «Кубань» — 26
7. «Ставрополье» — 16
8. «Университет» — 14
9. «АГУ-Адыиф» — 10
10. «Динамо» — 9
11. «Луч» — 6
12. «Уфа-Алиса» — 5.

ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм ауж клубхэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэщтых.