ГуIагъэх, ау тагъэгушIуагъэп

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Динамо» Став­рополь — 0:2.
Гъэтхапэм и 13-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх.

«Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Ар­сеньев (ХъуакIо, 57), Хьагъур, Бабенко (Шъхьэлахъо, 78), Такълый (Крылов, 53), ­Къо­нэ, Калажнов, Ещенко (Де­лэкъу, 72), Гагиты (Андрей­ченко, 53), Подковыров.

Къэлапчъэм Iэгуаор дэзы­дзагъэхэр: Сканян — 38, Емуков — 49.

2021-рэ илъэс ешIэгъур лъэ­кIуатэ. КIымэфэ зыгъэпсэфыгъор клубхэм аухыгъ, футбол зэIукIэгъухэр ешIапIэхэм ащэкIох. «Зэкъошныгъэр» Ставрополь къикIыгъэ «Динамэм» текIон ылъэкIыщтэу футболыр зышIо­гъэшIэгъонхэр гугъэщтыгъэх. Стадионым къэкIуагъэхэр тиешIакIохэм бэрэ Iэгу афытеуагъэх. Арэу щытми, тиухъума­кIохэм хэукъоныгъэу ашIыгъэр ыгъэфеди, Емуковыр тикомандэ икъэлапчъэ благъэу къекIугъ, хъагъэм Iэгуаор дидзагъ. Пчъагъэр — 0:2.

ГуIэм хэтэу «Зэкъошныгъэр» ыпэкIэ илъыщтыгъ. Къонэр, Ашэр, Калашновыр, фэшъхьафхэри ухъумакIохэм аIэкIэкIыщтыгъэх шъхьае, хъагъэм Iэгуаор да­дзэным фэшI шIыкIэ къыгъотыщтыгъэп.

«Зэкъошныгъэм» итренер шъхьа­Iэу Ешыгоо Сэфэрбый ешIакIохэм ащыщхэр зэблихъугъэх, тикомандэ нахь псынкIэу ешIэу ыублагъэми, гъэхъагъэ ышIыгъэп. ТикъэлэпчъэIутэу Гиголаевыр цыхьэшIэгъоу зэре­шIэ­рэм ишIуагъэкIэ «Динамэм» пчъагъэм хигъэхъуагъэп.

Я 18-рэ ешIэгъухэр

«Кубань-Холдинг» — «Биолог» — 3:2, «Краснодар-3» — «Черноморец» — 0:2, «Легион» — «Спартак» — 0:0, «Форте» — «Махачкала» — 0:0, «Мэ­щыкъу» — «Кубань» — 1:2, СКА — «Анжи» — 0:1, «ТIуа­псэ» — «Интер» — и 17-м ешIэщтых.

Зэтэгъапшэх

1. «Кубань-Холдинг» — 41
2. «Кубань» — 40
3. «Черноморец» — 38
4. «Легион» — 34
5. СКА — 31
6. «Анжи» — 30
7. «Спартак» — 27
8. «Динамо» — 23
9. «Форте» — 21
10. «Махачкала» — 20
11. «Мэщыкъу» — 19
12. «Краснодар-3» — 17
13. «Зэкъошныгъ» — 15
14. «Биолог» — 15
15. «Интер» — 12
16. «Ессентуки» — 11
17. «ТIуапсэ» — 4.

Я 19-рэ ешIэгъухэр футбол клубхэм гъэтхапэм и 19 — 20-м яIэщтых. «Зэкъошныгъэр» и 19-м Махачкала щыIукIэщт чIыпIэ командэу «Махачкала».