ИшIушIагъэкIэ къытхэт

Лъэпкъым шIоу фишIагъэр, щыIэныгъэм лъэужэу къыщигъэнагъэр иорэдхэм, ипщынэ макъэ къаIуатэ.

Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Абхъазым изаслуженнэ артистэу, композиторэу Гъо­нэжьыкъо Аскэр идунай зихъо­жьыгъэр илъэс хъугъэ.

Тэуйхьаблэ къыщыхъугъ, Джэджэхьаблэ игурыт еджапIэ щеджагъ. Музыкальнэ училищыр, Адыгэ къэралыгъо университетым искусствэхэмкIэ и Институт къы­ухыгъэх.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» илъэсыбэрэ пщынаоу хэтыгъ. Респуб­ликэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэ­шъокIо ансамблэу «Ислъамыер» зызэхащэм, оркестрэм ипащэу Iоф ышIагъ. Аужырэ илъэсхэм Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледж щылэжьагъ.

Псэ апыт

Гъонэжьыкъо Аскэр орэди 100-м нахьыбэ ыусыгъ. Мэщ­бэшIэ Исхьакъ, Бэгъ Нурбый, Цуекъо Джэхьфар, Хьакъунэ Заремэ, нэмыкIхэм ягущы­Iэхэм атехыгъэ орэдхэм псэ апыт, тамэу яIэм зеушъом­бгъу. Ансамблэу «Ислъамыем», Адыгэ Республикэм инароднэ артистхэу Нэхэе Тэмарэ, Къумыкъу Щамсудин, нэмыкIхэм къаIох. Азэмэт фэгъэхьыгъэ орэ­дыр Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Дзыбэ Фатимэ егъэжъынчы. Республикэм инароднэ артисткэу ХъуакIо Сусанэ «Сыд силажьэр?» къеIо.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыщэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Тхьэгъэлыдж Светланэ А. Гъонэжьыкъом иорэдхэм тамэ аритыгъ.

Апэрэхэм ащыщ

Адыгэ лъэпкъыр дунаим ихэгъэгубэмэ ащэпсэу. Израиль ис адыгэхэм адэжь апэу кIогъэхэ тиартистхэр Аскэррэ Нэхэе Тэмарэрэ.

— Гъонэжьыкъо Аскэр иорэдхэр къэIогъошIух, гум къенэжьых, мэкъамэхэр дахэх, — игупшысэхэм тащегъэгъуазэ Нэхэе Тэмарэ. — Лъэпкъ искусствэм тызэрэзэфищагъэр шIукIэ сыгу къинэжьыгъ. Израиль тызэкIом, тилъэпкъэгъухэр тиорэдхэмкIэ зэрэдгъэгушIуагъэхэр сщы­гъупшэжьырэп. Пщынэм къезыгъаIо зышIоигъохэр Аскэр къызэрелъэIущтыгъэхэр зымыуасэ щыIэп.

Хьакъунэ Заремэ игущыIэхэм атехыгъэ орэдэу «ТызэхэкIыжьы» зыфиIоу А. Гъонэжьыкъом ыусы­гъэм унэгъуабэ зэхигъэхьа­жьыгъ.

— Гъонэжьыкъо Аскэр ситворчествэ лъэшэу къыгъэбаигъ, — еIо Хьакъунэ Заремэ. — ГущыIэм макъэ къыфигъотызэ, псэ къыпегъакIэ…

Археологым игъус

— Гъонэжьыкъо Аскэр ти­къуаджэ къыщыхъугъ, — къеIуатэ археолог цIэрыIоу Тэу Аслъан. — Тызэгъусэу псыхъоу Мартэ инэпкъхэм адыгэхэм ятарихъ фэгъэхьыгъэ пкъыгъо гъэшIэ­гъонхэр къыщыдгъотыгъэх. Аскэр изакъоуи дышъэм, тыжьыным ахэшIыкIыгъэхэр къыгъотыгъэх, республикэ музеим ритыгъэх.

ЕгъэжьапIэр

Гъонэжьыкъо Аскэр «Налмэсым» хэтэу къэшъо мэкъамэхэр, орэдхэр ыусыхэу ригъэжьагъ. ЗэлъашIэрэ пщынаоу композито­рэу Лъэцэрыкъо Кимэ Iоф дишIэзэ, IэпыIэгъу къызэрэфэхъущтыгъэр А. Гъонэжьыкъом къыIотэ­жьэу бэрэ зэхэтхыгъ. Мырзэ Дзэпщ игущыIэхэм атехыгъэ орэдхэу Адыгеим, шIулъэгъум афэгъэхьыгъэхэр Аскэр иапэрэ орэдых.

Унагъор

Ишъхьэгъусэу Розэ медицинэм илъэс пчъагъэрэ Iоф щишIагъ. КIэлитIу зэдапIугъ. Руслъани Ренати унагъохэр яIэх, дахэу мэп­сэух. Аскэр иорэдхэм афэгъэхьыгъэ концертэу ансамблэу «Ислъа­мыем» республикэ филармонием къыщитыгъагъэр, фэшъхьаф пчыхьэзэхахьэхэр лъэпкъ искусствэм ибаиныгъэхэу тэлъытэх. Аскэр ыгу къытемыожьырэми, иорэдхэмкIэ къытхэт, тегъэгушIо.