«Ростов-Доныр» къахэщы

Ростов-на-Дону. Хэгъэгум ибзылъфыгъэ гандбол команди 4 къалэм щы­зэIукIэхи, Кубокым икъыдэхын фэбэнагъэх.
Финалныкъом нэсыгъэхэ клубхэр арых зэдешIагъэхэр.

Виктория Калининар.
Виктория Калининар.

ЗэIукIэгъухэр

«Ростов-Дон» Ростов-на-Дону — «Астраханочка» Астрахань — 30:20 (17:11).
«Лада» Тольятти — «Звезда» Звенигород — 24:24 (12:8), пенальтикIэ 7:6.

ТекIоныгъэр зышIуахьыгъэхэр ящэнэрэ чIыпIэм фэбэнагъэх.
«Астраханочка» — «Звезда» — 36:27 (19:11).

Дышъэр зыхьыгъэр

«Ростов-Дон» — «Лада» — 25:16 (11:10).

Мыекъуапэ щапIугъэ къэлэп­чъэIутэу Виктория Калининар ешIэгъухэм ахэлэжьагъ, иIэпэIэ­сэныгъэкIэ къахэщыгъ.

«Ростов-Доным» хэтхэу къэ­лапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дэзыдзагъэхэр: Манагарова Юлия — 5, Вяхирева Анна — 4, Сень Анна — 3.
«Ладэм» иешIакIоу Никитина Вероника — 5.

Яблэнэр

Урысыем и Кубок зэкIэлъыкIоу гъогогъуи 7 «Ростов-Доным» къыдихыгъ.

Хэгъэгум и Кубок фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр илъэс 16 хъугъэу зэ­хащэх. «Ростов-Доным» гъогогъу 11 Кубокыр фагъэшъошагъ.

Мыекъопэ «АГУ-Адыифыр» Кубокым фэгъэхьыгъэ зэнэкъо­къум хэлэжьагъ, ау медальхэр къыдэзыхыгъэхэм ахэфагъэп.

Мыекъуапэ щапIугъ

Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащызыхьыгъэу, «Ростов-Доным» Урысыем ихэшыпыкIыгъэ гандбол командэ якъэлэпчъэIутэу Виктория Калининам тигъэзет­еджэхэм ацIэкIэ тыфэгушIо, име­дальхэм ахигъэхъонэу фэтэIо. Адыгеир ащ игупс. Мыекъуапэ къызыкIокIэ, гандбол клубэу «Адыифым» хэтхэм, иIахьылхэм, инэIуасэхэм аIокIэ. Опсэу, Виктория, Тхьэм бэгъашIэ уешI!