ЯзэгурыIоныгъэ лъегъэкIуатэх

Дзюдор, самбэр пшъашъэхэм ашIогъэшIэгъон, язэгурыIоныгъэ спортышхом щылъегъэкIуатэх.

Къэлэбый Рузанэрэ Ульяна Ткаченкэмрэ спортымкIэ мастер хъугъэх. ХьакIэко Данэ дзюдомкIи самбэмкIи Къыблэм изэнэкъо­къухэм апэрэ чIыпIэхэр къащыдихыгъ. Анна Лодневам, Тулпэрэ Данэ тыжьын ыкIи джэрз медальхэр къахьыгъэх. Мыгу Милани ПIатIыкъо Зарини Къыблэм изэIукIэгъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащафагъэшъошагъэх.

«Пшъашъэхэр еджэх, яэIэпэ­Iэсэныгъэ спортым щыхагъахъо. Тренер зэфэшъхьафхэр яIэх, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу Бастэ Сэлымэ. — ЕджапIэм ихэшыпыкIыгъэ бзылъфыгъэ командэ итренер шъхьаIэр Мерэм Саид. ЗэгурыIоныгъэ ахэлъэу пшъашъэхэм бэнэпIэ алырэгъум зыщагъасэ. Лъэпкъ шэн-хабзэхэр щыIэныгъэм щызэрахьэх. Iоныгъо мазэм Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъоу Мыекъуапэ щыкIощтым хэлэжьэнхэу загъэхьазыры. Республикэм ибэнэкIо цIэрыIохэм щысэ атырахызэ ямедальхэм ахагъэхъон ямурад. Бзылъфыгъэ­хэм я Дунэе мафэ фэгъэхьы­гъэу типшъашъэхэм тафэгушIо, ягъэ­хъагъэхэм ахагъэхъонэу тафэ­лъаIо.