Федеральнэ проектым ишIуагъэкIэ

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат станицэу Джаджэм къыщы­зэIуахы­гъэ спорт псэолъакIэу «Кристалл» зыфиIорэми щыIагъ.

Ащ игъусагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэу Дэгужъые Мурат, Джэджэ район администрацием ипащэу Андрей Таранухиныр.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, спорт псэолъакIэу квадратнэ метрэ мини 2,2-рэ хъурэр «Спорт — норма жизни» зыфиIорэ федеральнэ проектым къыдыхэлъытагъэу агъэуцугъ. Ащ ишIын сомэ миллион 79,7-рэ пэIу­хьагъ, оборудованиеу чIагъэуцуагъэм пае сомэ миллиони 2,7-рэ муниципальнэ образо­ванием ибюджет къыхихыгъ.

Республикэм ипащэ ФОК-р къыкIухьагъ, кIэлэцIыкIухэм ыкIи зихэхъогъухэм зызэрэщагъа­сэрэр зэригъэлъэгъугъ. ФутболымкIэ, волейболымкIэ, атлетикэ псынкIэмкIэ, боксымкIэ секциехэр иIэх, ахэм спортсмен ныбжьыкIэ 760-рэ къякIуалIэ. Джащ фэдэу нэмыкI атлетикэ спорт лъэпкъхэм, зэкъозэбэныным, джэгукIэ зэфэшъхьафхэм апае залхэр хэтых.

Спорткомплексым иIофшIэн зэрэзэхищэрэм зызщегъэгъозахэм ыуж, АР-м и ЛIышъхьэ мы станицэ дэдэм дэт стадионэу блэкIыгъэ илъэсым агъэ­кIэжьыгъэм кIуагъэ. Ащи «Спорт — норма жизни» зыфиIорэ федеральнэ проектым къыды­хэлъытагъэу гъэцэкIэжьынхэр рашIылIагъэх, бюджет зэфэ­шъхьафхэм къахэхыгъэу сомэ миллион 40,8-рэ пэIухьагъ.

Проектым къызэрэщыдэлъытагъэм тетэу, ащ футбол ешIапIэм тебзэгъэщтыр къыфащэфыгъ, нэбгырэ 350-рэ чIэсынэу трибунэ щагъэпсыгъ. Стадионым ыбгъукIэ волейбол ыкIи баскетбол ешIапIэхэр щашIыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ районым ипащэ зыфигъазэзэ, спортым ыкIи псауныгъэмкIэ шIуагъэ къэзытыщт щыIакIэм пыщагъэ хъурэр нахьыбэ шIыгъэным мэхьэнэ ин зэриIэр къыхигъэщыгъ.

— Къэралыгъо пащэхэм яполитикэ ишIуагъэкIэ, Адыгеими, нэмыкI шъолъырхэми спорт жъу­гъэм зырагъэушъомбгъу-нэу амал яI. Непэ мары ГТО-м ихабзэхэр къэтэIэты­жьых, спорт псэолъэ зэфэшъхьафхэр тэшIых. Ахэр муниципальнэ образованиехэм икъоу агъэфедэнхэ, цIыфхэм шIуагъэ къафахьын, лIэуж зэфэшъхьаф­хэр зэзыпхырэ гупчэхэу хъунхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.