Программэм къыдыхэлъытагъэу

Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу поликлиникэ чIэтынэу унакIэу ашIыгъэр ты­гъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ.

АР-м социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ хэу­шъхьафыкIыгъэ программэм къыдыхэлъытагъэу ар ашIыгъ, нэбгырэ 1100-рэ зы мафэм аштэным фытегъэпсыхьагъ.

Ащ икъызэIухын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ лъы­плъэрэ Лъэпкъ медицинэ ушэтыпIэ Гупчэм ипащэу Андрей Фисенкэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м псауныгъэр къэухъумэ­гъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, Парламентым идепутатхэр, медицинэ учреж­дениехэм япащэхэр.

АР-м и ЛIышъхьэ кIэлэцIыкIухэм зыщяIазэхэрэ учреждением IофшIэкIэ амал тэрэзхэр иIэ зэрэхъугъэр УФ-м и Президентэу Владимир Путиным истратегическэ гухэлъхэм ме­дицинэ IэпыIэгъур нахьышIу шIыгъэным фытегъэпсыхьагъэу къащыдэлъытагъэхэм япхырыщынкIэ джыри зы лъэбэкъушIоу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ.

Мыекъопэ кIэлэцIыкIу поликлиникэм зегъэушъомбгъугъэныр ыкIи IофшIэкIэ амал тэ­рэзхэр етыгъэнхэр бэшIагъэу ищыкIэгъагъэх. Ар къалэм ирай­онэу «Маякым» хэт унэхэм ащыщ иапэрэ къат чIэтыгъ ыкIи анахьыбэу псэупIэхэр зыща­шIыхэрэ районым исхэм яфэIо-фашIэхэр ыгъэцакIэщтыгъэх. УФ-м и Президент кIэщакIо зыфэхъугъэ лъэпкъ проектхэм ащыщэу «Демография» зыфи­Iорэм ишIуагъэкIэ кIэлэцIыкIоу къэхъурэм ипчъагъэ хэхъуагъ. А зэпстэумэ апкъ къикIэу рес­публикэм ипащэхэм поликлиникэр унакIэм кIожьынышъ, лъэхъаным диштэрэ оборудованиеу ищыкIагъэр зэкIэ чIагъэуцонэу рахъухьагъ. Хэушъхьа­фы­кIыгъэ программэм къыды­хэ­лъытагъэу ащ сомэ миллиони 180-рэ пэIуагъэхьагъ.

УнакIэм щылажьэхэрэм Iоф­шIэкIэ амал тэрэзхэр яIэнхэмкIэ, кIэлэцIыкIоу къыращалIэ­хэ­рэм ашIогупсэфынымкIэ ящы­кIагъэр зэкIэ хэт. НахьыпэкIэ нэмыкI учреждениехэм якIо­лIэнхэ фаеу зыфэхъущтыгъэ фэIо-фашIэхэм ащыщыбэхэр джы мыщ щагъэцэкIэнхэу ра­гъэжьагъ, кIэлэцIыкIухэм япсау­ныгъэ изытет зэрауплъэкIун фэе оборудованиехэр зэкIэри яIэх, сабый къэхъугъакIэхэр янэхэм зыщагъэшхэщтхэ кабинет хэу­шъхьафыкIыгъэу хэт.

ЦIыфхэмкIэ Iэрыфэгъуным пае, анахьыбэу зыщыпсэухэрэ районэу Черемушкэм унакIэр щашIыгъ, блэкIыгъэ илъэсым къызэIуахыгъэ медицинэ гупчакIэм къыгуагъэуцуагъ. Программэм ишIуагъэкIэ ащ фэдэу медицинэ учреждение зэхэтхэр цIыфыбэ зыщыпсэурэ районым иIэ хъугъэ.

— Федеральнэ гупчэм ишIу­шIагъэкIэ Адыгеим хэхъоны­гъэхэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэ­псыхьэгъэ программэр блэ­кIыгъэ илъэсым ежьагъ. КIэлэцIыкIу поликлиникэр ащ къыдыхэлъытэгъэ проектэу ухыгъэ хъугъэхэм зэу ащыщ. Медицинэ IэпыIэгъур нахьышIу шIыгъэным фытегъэпсыхьагъэу зэшIотхырэр нэрылъэгъу ащ къешIых. УФ-м и Президент, Правительствэм, тикураторэу УФ-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ, нэ­мы­кIэу программэм игъэпсын дэ­лэжьагъэхэм, тишъолъыр хэ­­хъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ мэхьэнэшхо зиIэу кIэщакIо тызыфэхъугъэхэм къадезгъэштагъэхэм тафэраз, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат УФ-м псауныгъэр къэухъумэ­гъэнымкIэ и Министерстви, нэмыкI ведомствэхэми IэпыIэгъоу къатырэм фэшI лъэшэу зэрафэразэхэм, тапэкIи кад­рэхэм ягъэхьазырынкIэ, лъэ­хъаным къыздихьыгъэ IэзакIэхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ Iоф зэдашIэным зэрэщыгугъыхэрэм къыкIигъэтхъыгъ.

Андрей Фисенкэм Адыгеим ипедиатрическэ къулыкъу иIоф­шIэн зэрэзэхэщагъэм осэ ин къыфишIыгъ. КIэлэцIыкIу къэхъу­гъакIэу лIэжьырэм ипчъагъэ къызэреIыхыгъэм ар къеушы­хьаты. Зы илъэскIэ сабыеу зы­псэ къагъэнэжьыхэрэм япчъа­гъэ хэпшIыкIэу зыхахъом, ащкIэ Адыгеим къэралыгъом я 6-рэ чIыпIэр щиубытыгъ.

Мы лъэныкъомкIэ Iофхэр джыри нахьышIу шIыгъэнхэм пае АР-м и ЛIышъхьэ псауныгъэм икъэухъумэнкIэ Министерствэмрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетымрэ кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ лъыплъэрэ Лъэпкъ медицинэ ушэтыпIэ Гупчэм Iоф зэрэ­дашIэщтым зэдытегущыIэнхэу пшъэрылъ афишIыгъ.

— Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм тигухэлъхэм зэхъокIыныгъэхэр къафишIы­гъэх, ащ дакIоуи зы чIыпIэ тыкъыригъэкощыкIыгъ. Охътэ кIэкIым зэшIохыгъэн фаер итхъухьэ­щтыгъ, госпитальхэр къызэIутхыщтыгъэх, къызэузыхэрэм япчъагъэ нахь макIэ хъуным тыфэбэнагъ, оборудованиякIэ­хэр, Iэзэгъу уцхэр къэтщэ­фыгъэх. Ащ федеральнэ ыкIи рес­публикэ бюджетхэм къахэ­хыгъэ мылъкуи, мыбюджет ахъ­щи апэIухьагъ. Ау медицинэм иIофышIэхэр IэпыIэгъу къытфэхъухэмэ ары псауныгъэм икъэухъумэн исистемэ игъэ­кIэжьынкIэ зэшIотхырэ пстэуми шIуагъэ къызатыщтыр, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Поликлиникэм иврач шъхьаIэу Нурия Швецовам кIэлэцIыкIухэм медицинэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным пае амалышIухэр къызэ­рэратыгъэхэм фэшI респуб­ли­кэм ипащэхэм «тхьашъуе­гъэпсэу» къариIуагъ. НахьыпэкIэ врачхэм сменищэу Iоф ашIэщтыгъэмэ, джы сменитIукIэ яIофшIэн зэшIуахын алъэкIынэу хъугъэ.

КъумпIыл Мурат псауныгъэм икъэухъумэн исистемэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ хэушъхьафы­кIыгъэ программэм, лъэпкъ проектэу «Псауныгъ» зыфиIо­рэм, нэмыкIхэм къадыхэлъытагъэхэм япхырыщын зэрэлъа­гъэкIотэщтым къыкIигъэтхъыгъ. Анахьэу кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ изэтегъэуцожьын пылъ къулыкъур къыхигъэщыгъ. КIэлэ­цIыкIухэм медицинэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фытегъэпсы­хьагъэу шъолъыр проекти рес­публикэм щыпхыращы. Ащ нэмыкIэу «Детское здравоохранение» зыфиIорэ программэм къыдыхэлъытагъэу кIэлэцIыкIу поликлиникэхэм апае оборудование блэкIыгъэ илъэсым къащэфыгъ. Ащ пстэумкIи сомэ миллион 50 пэIуагъэхьагъ.