ЯешIакIэ хагъахъо

Хэгъэгум иныбжьыкIэхэм яя V-рэ Спартакиадэ хэхьэрэ зэIукIэгъухэр гандболымкIэ Астрахань щыкIуагъэх.

Къыблэм ипшъэшъэжъые команди 5 зэдешIагъ. Астрахань ыкIи Волгоград хэкухэм ягандбол командэхэм апэрэ чIыпIитIур къыда­хыгъ, Урысыем икIэух Спартакиадэ хэлэжьэнхэу загъэхьазыры.

— Астрахань, Волгоград хэкухэм, нэмыкIхэм яешIакIохэу суперлигэм щешIэхэрэр зэнэкъокъум хэлэжьагъэх, ахэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх, — къытиIуагъ «Адыиф-2-м» итренер шъхьаIэу Александр Реввэ. – Тэ нахь ныбжьыкIаIохэр Астрахань щедгъэшIагъэх, типшъа­шъэхэм текIоныгъэр къыдамыхыгъэми, яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ амалышIухэр яIагъэх.

Дарья Гильфановар, Къэбж Заремэ, Алина Казанджян, фэшъхьафхэм ешIэкIэ дэгъу къагъэлъагъо. Суперлигэм хэт клубэу «Адыифым» щешIэнхэ ямурадэу пшъашъэхэм Iоф зыдашIэжьы. Спартакиадэм, нэмыкI зэнэкъокъухэм зэрахэлажьэхэрэм шIуагъэ къафихьэу алъытэ.