Лъэпкъ зэпхыныгъэр зэдагъэпытэ

Москва радиомкIэ икъэтынхэр дунаим щызэхахых. Урысыем иа 1-рэ программэ тигуапэу тедэIу, зэгъэпшэнхэр тэшIых. Журналистэу Николай Мамулашвили зэрищэрэ къэтынхэу культурэм, искусствэм, … Читать далее Лъэпкъ зэпхыныгъэр зэдагъэпытэ