Зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэр

ОшIэ-дэмышIэ тхьамыкIа­гъохэр къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ ыкIи ахэм къыз­дахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ, машIом зыкъымыштэнымкIэ рес­публикэ комиссием бэрэскэшхом иIэгъэ зэхэсыгъом псым зыкъы­Iэтын, псыхъохэр къиунхэ залъэкIыщт лъэхъаным республикэр зэрэ­фэхьазырым щытегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэ­рылъ къызэрэфишIыгъэм тетэу рес­публикэм ивице-премьерэу Са­пый Вячеслав Iоф­тхьабзэр зэрищагъ.

Псым зыкъыIэтын зилъэкIыщт лъэхъаным зызэрэфагъэхьазырырэм, цIыфхэмрэ чIыпIэхэмрэ тхьамыкIагъохэм ащыухъу­мэгъэнхэмкIэ амалэу зэра­хьэхэрэм Адыгэ Республикэм граждан оборонэмкIэ, ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Рэщыд Ма­наповыр къатегущыIагъ. ЦIыф­хэм псынкIэу макъэ зэрарагъэ­Iурэ системэ Адыгеим иI. Ащ ишIуагъэкIэ республикэм ителе-, ирадиоканалхэр, муниципальнэ телестудиехэр къызфагъэфе­дэнхэ, мобильнэ зэпхыныгъэм иоператорхэм цIыфхэм смс-­къэбархэр аIэкIагъэхьан алъэ­кIыщт. Республикэм ит псыхъо­хэм адэт псым зыкъызэ­риIэтырэмкIэ, гидротехническэ псэуа­лъэхэм авариехэр къащыхъунхэмкIэ прогнозхэр къэзытырэ геоинформационнэ системэри республикэм ща­гъэфедэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу чIыпIэ планированиемкIэ документхэр зэхагъэуцохэ зэхъум, псы къызыкIэон ылъэкIыщт чIыпIэхэр агъэнэфагъэх, ахэр амыгъэпытэхэу унэе унэхэмрэ капитальнэ псэуа­лъэхэмрэ ащашIын фимытхэу унашъо аштагъ.

ОшIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъо­хэр къэмыгъэхъугъэнхэм ыкIи ахэм зэрарэу къыздахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэм апае сомэ миллион 37-рэ хъурэ IэпэчIэ­гъанэ Адыгеим зэригъэуIугъ.

Адыгэ Республикэм тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъу­мэнкIэ ыкIи чIыопс къэкIуапIэ­хэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипа­щэу Сергей Колесниковым зэхэ­сыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, федеральнэ, республикэ бюджетхэм къахагъэкIыгъэ сомэ миллиони 110-м ехъур псым зыкъымыIэтыным тегъэпсы­хьэгъэ Iофтхьабзэхэм я ГъэIорышIапIэ 2020-рэ илъэсым апэIуигъэхьагъ. А мылъкумкIэ Кощхьэблэ районымкIэ селоу Вольнэм дэжь псыхъоу Лабэ дамбэ щагъэпсыгъ, Шэуджэн районымкIэ къуаджэхэу Пщычэу, Къэбэхьаблэ, Хьатыгъужъы-къуае адэжь псыхъоу Фарзэ идамбэхэр, Красногвардейскэ районымкIэ селоу Еленовскэм дэжь псыхъоу Псынэф идамбэ, Мые­къопэ районымкIэ поселкэу Победэм дэжь псыхъоу Шъхьэгуащэ идамбэ агъэцэкIэжьыгъэх. Джащ фэдэу республикэм игидротехническэ псэуалъэхэр агъэцэкIэжьыгъэх, ахэм ящыкIэгъэ документхэр агъэхьазырыгъэх, псыхъоу Джаджэ икъуладжэ Мыекъопэ районым щау­къэбзыгъ.

Шъолъырым ит псыхъохэу, игидротехническэ псэуалъэхэу щынэгъуапIэ итхэр Адыгэ Рес­публикэм иведомственнэ комиссие джыдэдэм еуплъэкIух.

«Росводресурсы» зыфиIорэм псыхъоу Лабэ щыгъэпсыгъэ гидротехническэ псэуалъэр къуаджэу Кощхьаблэ дэжь гъэ­рекIо щигъэцэкIэжьыгъ. Ащ фэдэ IофшIэнхэм сомэ миллион 38-м ехъу апэIухьагъ. Мыекъуапэ дэжь псыхъоу Шъхьэгуащэ икъу­ладжэ щыгъэкъэбзэгъэным тегъэпсыхьэгъэ проект-сметэ до­кументациер мыгъэ агъэхьазыры. Ащ нэмыкIэу километри 10 фэдиз хъурэ каналхэр Шэу­джэн, Красногвардейскэ, Тэхъу­тэмыкъое районхэм Адыгея­мелиоводхозым гъэрекIо ащигъэкъэбзагъэх, ахэм сомэ мил­лион 13,7-рэ апэIухьагъ.

Урысыем и МЧС Адыгэ Рес­публикэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ ипащэ ипшъэрылъхэр пIалъэ горэкIэ зыгъэцакIэу Станислав Илющенкэр экстреннэ къулыкъухэр ошIэ-дэмышIэ Iофхэм зэрафэхьазырхэм къытегущыIагъ. Ведомствэм къызэритыгъэмкIэ, ащ пае нэбгырэ мини 4,8-рэ фэдиз зыхэхьэрэ купрэ техникэ мин 1,3-м ехъурэ республикэм щызэрагъэуIугъ.

2021-рэ илъэсым гъэтхапэм и 1-м къыщегъэжьагъэу мэкъуо­гъум и 30-м нэс псыкъиунымкIэ республикэм иIофхэм язытет мафэ къэс зэрагъэшIэщт. Оперативнэ куп 19-мэ муниципальнэ образованиехэм Iоф ащашIэщт.

Псыр къызыдэкIуаекIэ зэрэзекIощт шIыкIэхэм джыдэдэм яусэх. ОшIэ-дэмышIэ Iофхэр къызыщыхъунхэ ылъэкIыщт чIыпIэхэр пэшIорыгъэшъэу гъэнэ­фэгъэнхэм, цIыфхэмрэ чIыпIэ­хэмрэ якъэухъумэн тегъэпсы­хьэгъэ унашъохэр штэгъэнхэм афэIорышIэщт модельхэм якъы­хэхын лъагъэкIуатэ. Технопаркэу «Кванториумым» икIэлэ­еджакIохэри мы Iофым къыхагъэлажьэх, 2021-рэ илъэсыр имыкIызэ ар аухынэу рахъухьэ.

АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав зэ­хэсыгъом къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, псыкъиуным зыщыу­хъумэгъэным епхыгъэ Iофыгъо­хэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ лъэшэу ынаIэ атырегъэты. Комиссием ыштэгъэ уна­шъохэр икъоу ыкIи агъэнэ­фэгъэ пIалъэхэм агъэцэкIэнхэ фае.

«Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, псыкъиуным епхыгъэ Iофыгъохэм язэшIо­хынкIэ гъогу картэ псы къэкIуа­пIэхэмкIэ Федеральнэ агентст­вэм игъусэхэу зэхагъэуцуагъ. Ведомствэхэм яIэшъхьэтетхэмрэ муниципалитетхэм япащэ­хэмрэ ашъхьэкIэ ащ къыхэлэ­жьэнхэм мэхьанэшхо иI, рес­публикэм исхэм щынэгъончъэу яIэщтыр ащ елъытыгъ», — къы­Iуагъ Сапый Вячеслав.

Джащ фэдэу машIом зы­къымыштэнымкIэ республикэм иIофхэм язытетрэ осышхо Адыге­им къызыщесым Iофтхьабзэу зэрахьагъэхэмрэ афэ­гъэхьыгъэ къэбархэми зэхэсыгъом щядэIугъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу