Гугъэм уегъэлъэшы

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Динамо» Ставрополь — 84:65 (23:13, 11:26, 29:14, 21:12).
Мэзаем и 28-м АР-м испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин — 11, Суслов — 8, Рябов — 2, Александров — 12, Гапошин — 7, Чаленко — 2, Милютин — 6, Широков — 6, Еремин — 12, Князев — 14, Кочнев — 4.


Хэгъэгум баскетболымкIэ изэ­нэкъокъоу суперлигэм ия 2-рэ куп щыкIорэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр щаухыгъэх. Командэ пэпчъ зэIукIэгъу 20 иIагъ.

«Динамо-МГТУ-м» аужырэ ешIэгъум текIоныгъэр къыщы-дихи, ятфэнэрэ чIыпIэм зыщи­гъэпытагъ.

ЯтIонэрэ едзыгъор «Динамо» Ставрополь 26:11-у зехьым, тиешIакIохэм гугъэр чIанагъэп. Я 3 — 4-рэ едзыгъохэм «Динамо-МГТУ-м» хъагъэм Iэгуаор ридзэным фэшI шIыкIэшIухэр къыгъотыгъэх. М. Князевыр, Н. Ереминыр, И. Александровыр нахь къахэщыгъэх.

«Динамо» Ставрополь иешIа­кIохэу Д. Соколовым очко 18, Р. Карениным 14 якомандэ къы­фахьыгъ. Гуетныгъэ ахэлъыгъэми, текIоныгъэр къыдахын алъэкIынэу щытыгъэп.

— 2020 – 2021-рэ илъэс ешIэгъум тибаскетбол командэ апэрэ чIыпIи 7-мэ ахэфэным фэ­бэнагъ, — къытиIуагъ «Динамо­МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Типшъэрылъхэр дгъэцэкIагъэх.

Апэ ишъыгъэ командэхэр куп шъхьафым щызэнэкъокъущтых. «Динамо-МГТУ-м» игъэхъагъэхэм ахигъэхъонэу фэтэIо.

ЧIыпIэхэр

1. «Тамбов» — 36
2. «Барнаул» — 35
3. «Челябинские
Ястребы» — 34
4. «Металлург» — 34
5. «Динамо-МГТУ» — 31
6. «Динамо» Ст – 29
7. «ЧелБаскет» — 28
8. «Барс-РГЭУ» — 28
9. «Нефтехимик» — 25
10. «Русичи» — 25
11. «МицуБаскет» — 24.