Сомэ миллиони 137-м ехъу пэIуагъэхьащт

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ Лъэпкъ проект 12-м язэу «ПсэупIэр ыкIи къэ­лэ щыIакIэр» пхырыщыгъэным пае аштэгъэ проектэу «Непэрэ шапхъэхэм адиштэрэ къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу фэтэрыбэу зэхэт унэхэмрэ общественнэ чIыпIэхэмрэ Адыгеим щызэтыра­гъэпсыхьэх.

БлэкIыгъэ илъэсым ащ фэдэу щагу 35-рэ ыкIи чIыпIэ 14 икIэрыкIэу ашIыжьыгъ. Проектым къыдыхэлъытагъэхэр игъом ыкIи икъоу Адыгеим зэрэщагъэцэкIагъэхэм фэшI субсидие къыфакIуи, нэужыми щагуи 6 зэтырагъэпсыхьагъ. Илъэсэу тызыхэхьагъэм общественнэ чIыпIэ 13 ыкIи щагу 34-рэ пстэумкIи агъэкIэжьынэу агъэнэфагъ. Ащ сомэ миллиони 137,6-рэ пэIухьащт.

Муниципальнэ образованиехэм мы илъэсым ыкIи къыкIэлъыкIохэрэм зэшIуа­хыщт IофшIэнхэм яплан, «гъогу картэр» игъом къагъэхьазырынхэу АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ. Ащ нэмыкIэуи, 2022-рэ илъэсым шIэгъэн фаеу джы мыгъэ зыуж ихьащтхэр агъэнэфагъэх.

КъумпIыл Мурат къэкIощт илъэсым зэтырагъэпсыхьащт чIыпIэхэм яспискэ изэхэгъэуцони анаIэ тырагъэтынэу, цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр анахь шъхьа­Iэу зэрэщытхэр къыкIигъэтхъызэ, афигъэпытагъ. Ащ фэшI нэбгырэ мин 20-м ехъу зыдэс муниципалитетхэм, къалэу Мыекъуапэ, поселкэхэу Инэм, Яблоновскэм мэкъэтынхэр ащыкIощтых.

ЗэкIэми амакъэхэр атынхэ амал яIэнэу шIыкIэ гъэнэфагъэ мыгъэ къаугупшысыгъ. Ащ зэIухыгъэ шIыкIэм тетэуи, пэIудзыгъэуи амакъэхэр атынхэу къыдэлъытагъ. Интернет нэкIубгъоу агъэфедэн алъэкIыщтыр: http://1.gorodsreda.ru