Мэзаем ихъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэхэмрэ унашъоу аштагъэхэмрэ

Нэмыц-фашист техакIохэр Адыгэ хэкум зырафыжьыгъэхэр илъэс 78-рэ зэрэхъугъэр Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ.

Урысыем и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиныр Адыгеим апэрэу щыIагъ. Арырэ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АдыгеимкIэ зигъо Iофыгъохэм, респуб­ликэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт программэр зэрагъэцакIэрэм атегущыIагъэх.

Премьер-министрэр «Полярис-Адыгея» зыфиIорэ гупчэм зэкIом, ащ иIофшIэн осэшхо фишIыгъ, «гъэсэныгъэ IофымкIэ щысэтехыпIэу Урысыем ар щагъэлъагъо­мэ хъунэу» ылъытагъ.

Урысые Федерацием и Премьер-министрэ адыгэ къуаер щэ заводэу «Тамбовскэм» къызэрэщыдагъэкIырэр зэригъэлъэгъугъ. УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ, Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ респуб­ликэ аграрнэ комплексым илIыкIохэм мыщ щаIукIагъэх. Ахэр анахьэу зытегущыIагъэхэр къуаджэм хэхъоныгъэ зэришIыщт программэм мылъкоу къыфатIупщыщтыр, мэкъу-мэщым къыщахьыжьыхэрэр IэкIыб къэралыгъохэм ащыIугъэкIыгъэнхэмкIэ IэпыIэгъоу къаратырэм зегъэушъомбгъугъэныр, отраслэм грантхэр къыфыхэгъэкIыгъэнхэр ары.

Адыгеим зэрэщыIагъэм икIэуххэм атетэу Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ унэшъо заулэ ыштагъ. Ахэм зэу ащыщ Мыекъопэ къэлэ паркым ибассейнхэм гъэцэкIэжьынышхохэр яшIылIэгъэнхэм пае мылъку къэтIупщыгъэныр, социальнэ инфраструктурэм ипсэуалъэхэр Джэджэ районым щыгъэпсыгъэнхэр ыкIи щыгъэкIэжьы­гъэнхэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ «Россети Кубань» игенеральнэ директоррэ энергетическэ инфраструктурэр джырэ шапхъэхэм адиштэу республикэм щыгъэкIэжьыгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм атегущыIагъэх. Проект гъэнэфагъэхэм яшIуагъэкIэ 2023-рэ илъэсым ехъулIэу МВА 195-кIэ нахьыбэу энергиер къа­хьыжьыщт. Илъэси 5-м къыкIоцI сомэ миллиарди 5,4-рэ хъурэ инвестициехэр энергокомплексым къыхалъхьащтых.

Осышхо къызэресыгъэм къыхэкIэу гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф зашIэрэ режимым Адыгеир техьагъ. Чэщи мафи зэпымыоу, сменищкIэ гъогухэр агъэкъэб­загъэх, ошIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъо къэхъугъэп.

Зэпахырэ узхэмкIэ республикэм иIофхэм язытет нахьышIу зэрэхъугъэм къыхэкIэу пандемием зимыушъом­бгъунымкIэ шапхъэу аштагъэхэм ащыщ­хэр Адыгеим щытырахыжьыгъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат ащ фэгъэхьыгъэ Указым 2021-рэ илъэсым мэзаем и 18-м кIэтхэжьыгъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ ыпэкIэ зэрэщытыгъэм фэдэу медицинэ организациехэм яIофшIэн пIэлъэ кIэкIкIэ зэтырагъэуцожьынэу.

Медицинэ учреждениехэм яотделениехэу коронавирусыр къызэутэлIагъэхэм къафыхагъэкIыгъагъэхэр къаунэкIыжьыгъэх ыкIи ыпэкIэ зэрэщытыгъэм фэдэу ахэм Iоф ашIэу рагъэжьэжьыгъ.

Медицинэ мобильнэ купхэм яIофшIэн гъэлъэшыгъэным пае мобильнэ комплекси 6 джыри къащэфынэу рахъу­хьагъ. Ащ пае федеральнэ бюджетым сомэ миллион 45,3-рэ къыхагъэкIыгъ.

Медицинэ оборудованиякIэм ишIуагъэкIэ операцие хьылъэхэу республикэм щашIыхэрэм ахэхъуагъ. Шъолъыр проектэу «Гу-лъынтфэ узхэм ябэныжьыгъэ­ныр» зыфиIорэм диштэу 2021-рэ илъэсым медицинэ оборудовании 123-рэ ращэфынэу сомэ миллион 58,8-рэ къыхагъэкIыгъ. Зыгурэ зилъынтфэхэмрэ узхэрэм сомэ миллион 43-рэ фэдиз зытефэщт Iэзэгъу уцхэр аIэкIагъэхьа­гъэх. Шъолъыр проектэу «Адэбз узхэм ябэныжьыгъэныр» зыфиIорэм диштэу оборудование ращэфынэу сомэ миллиони 113-м ехъу къыхагъэкIыгъ. Сомэ миллион 45-м нэсэу санавиацием мылъку къыфыхагъэкIыгъ, ыпэкIэ ар зэрэхъущтыгъэр сомэ миллион 20. 2021-рэ илъэсым ЭКО арагъэшIынэу бзылъфыгъи 130-рэ агъэкIощт.

Зэтырагъэпсыхьащт общественнэ чIыпIэхэм якъыхэхынкIэ онлайн мэкъэтыным зыфагъэхьазырэу рагъэжьагъ. Къэбар-телекоммуникационнэ хъытыоу «Интернетыр» (http://1.gorodsreda.ru зыфиIорэр) къызфагъэфедэзэ ар зэхащэщт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 7-м хьисапымкIэ икIэлэегъаджэу Сергей Левченкэм, урысые зэнэкъокъоу «Илъэсым икIэлэегъэджэ анахь дэгъу» зыфиIорэм щатекIуагъэхэм ащыщым тын фигъэшъо­шагъ.

Кощхьэблэ районым зэрэщыIагъэхэм икIэуххэм атетэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ министрэхэмрэ муниципальнэ образованием иадминистрациерэ пшъэ­рылъ афишIыгъ район гупчэм пэIудзыгъэ псэупIэхэм адэсхэм ясоциальнэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн нахь лъэшэу анаIэ тырагъэтынэу.

Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын тегъэпсыхьэгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэм язэхэщэн фэгъэзэгъэ ведомствэ купым мы илъэсым апэрэ зэхэсыгъо иIагъ. Iофтхьэбзэ 21-рэ мыгъэ зэрахьанэу рахъухьэ. Ахэм ахэхьэх цIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэщт Iофтхьэбзэ, къэгъэлъэгъон, фестиваль 11-у зэхащэщтыр, культурэмкIэ учреждениехэр зычIэт унищэу агъэцэкIэжьыщтыр, просветительскэ, тхылъ тедзэн IофхэмкIэ Iоф­тхьэбзи 7-у зэрахьащтхэр.