ЦIыфхэм ягумэкIыгъохэм защагъэгъозэщт

Партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д. А. Медведевым ишъолъыр, ичIыпIэ общественнэ приемнэхэу Адыгэ Респуб­ликэм щыIэхэм гъэтхапэм и 1-м къыщегъэжьагъэу и 5-м нэс псэупIэ-коммунальнэ хъыз­мэтым иIофыгъохэмкIэ цIыф­хэм ягумэкIыгъохэр ащызэрагъэшIэщтых. Iофтхьабзэм хэлэжьэщтых Къэралыгъо Думэм идепутатхэр, Урысые Федерацием ФедерациемкIэ и Совет исенаторхэр, Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм, республикэм имуниципальнэ образованиехэм янароднэ депутатхэм я Советхэм ядепутатхэр, министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ ялIыкIохэр.


Зэпахырэ узымкIэ республикэм иIофхэм язытет зэрэхьы­лъэм епхыгъэу онлайн шIыкIэм тетэу Iоф­тхьабзэр зэхащэщт.

Электрон почтэу op@adygeI.er.ru зыфиIорэмкIэ яупчIэхэр къагъэхьын алъэкIыщт. Джащ фэдэу линие плъырми, телефонхэу 8(8772)52-76-02-м, 8(8772)52-76-03-м Iоф ашIэщт, Skype, VIber, WhatsApp зыфиIорэ амалхэр къызфагъэфедэн алъэкIыщт, социальнэ хъытыухэмкIэ эфир занкIэхэри зэхащэщтых.