Адыгеим ахъщэ тедзэ къыфыхагъэкIыгъ

Гъогухэм яшIын ыкIи ягъэцэкIэжьын пэIухьащт мылъку тедзэ шъолъырхэм атырагощэнэу УФ-м и Правительствэ мэзаем и 25-м унашъо ышIыгъ. 2021 – 2022-рэ илъэсхэм къакIоцI Федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ сомэ миллиарди 3,47-рэ (тедзэу) Адыгеим къыфатIупщыщт, мэхьанэшхо зиIэ проектхэм ягъэцэкIэн ар пэIуагъэхьащт.

— УФ-м и Правительствэ унашъоу ышIыгъэм ишIуагъэкIэ гъогу инфраструктурэм ипсэуалъэхэм яшIын нахь псынкIэу зэхэтщэн тлъэкIыщт. Федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъукIэ тигъогухэм язытет нахьышIу шIыгъэным епхыгъэ IофшIэныр республикэм зэрифэшъуашэу щырекIокIы. Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэ­шIухэм адиштэрэ автомобиль гъогу­хэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу блэкIыгъэ илъэсым зэшIотхын фэя­гъэр зэкIэ щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэ хъугъэ. 2021-рэ илъэсым телъытэгъэ графикым ыпэ титэу Iоф тшIэзэ автомобиль гъогухэм ячIыпIи 10-мэ гъэцэкIэжьынхэр ащыкIуагъэх, — къы­хигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Шъолъыр ыкIи муниципальнэ мэхьанэ зиIэ гъогухэр, урамхэр шапхъэхэм адиштэу гъэкIэжьыгъэнхэм фэшI 2021-рэ илъэсым республикэм сомэ миллиони 165,5-рэ къыфатIупщыгъ. Джащ фэдэу автомобиль гъогоу «Инэм — Бжыхьэкъоя­кIэр» зыфиIорэм дэжь транспорт зэ­хэкIыпIэ щыгъэпсыгъэным сомэ миллиард 1,1-рэ пэIуагъэхьащт. Мыекъуапэ къэзыухьащт автомобиль гъогум ишIынкIэ (я 2-рэ ыкIи я 3-рэ чэзыухэм) мы илъэ­сым сомэ миллион 600, 2022-рэ илъэсым сомэ миллиард 1,6-рэ республикэм къыфатIупщыщт.

Мыщ фэдэ унашъо ашIынымкIэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Владислав Резник ишIогъэшхо къыгъэкIуагъ.

— Шъолъырхэм ащыIэ гъогухэми хэхъоныгъэ ашIыныр, непэрэ шапхъэ­хэм адиштэрэ гъогу инфраструктурэ гъэпсыгъэныр УФ-м и Президент пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэуцугъэхэм ащыщых. «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэ­шIухэм адиштэрэ автомобиль гъогу­хэр» зыфиIорэ проектыр Адыгеим зэрифэшъуашэу щагъэцакIэ. Федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ ахъщэ тедзэу республикэм къыIэкIахьэрэм ишIуагъэкIэ гъогухэм яшIынкIэ ыкIи ягъэцэкIэжьынкIэ гухэлъэу щыIэхэр зэшIохыгъэхэ хъущт, — къыхигъэщыгъ Владислав Резник.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу автомобиль гъогоу «Инэм — БжыхьэкъоякIэр» зыфиIорэм дэжь транспорт зэхэкIыпIэ щышIыгъэным пае 2021-рэ илъэсым — сомэ миллион 200, 2022-рэ илъэсым — сомэ миллион 400, 2023-рэ илъэсым — сомэ миллион 200 республикэм къы­фатIупщынэу блэкIыгъэ илъэсым тыгъэ­гъазэм ыкIэм аштагъ. Мыекъуапэ къэзыухьащт гъогум игъэпсын 2023-рэ илъэсым сомэ миллиард 1,4-рэ пэIуагъэ­хьащт. Мы псэолъэ инхэм яшIынкIэ джыри ахъщэ тедзэ Адыгеим къыIэкIэ­хьащт.

Мыекъуапэ къэзыухьащт автомобиль гъогум ишIын, «Адыгэкъал — Бжъэдыгъу­хьабл» зыфиIорэм игъэцэкIэжьын, Тэхъу­тэмыкъое районым пхырыкIырэ гъогоу «Краснодар — Верхнебаканскэм» зэхэкIыпIэхэр щыгъэпсыгъэнхэм яIофыгъохэм атегущыIагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Марат Хуснуллинымрэ зызэIокIэхэм. Гъогу проектэу республикэм къыгъэхьазырыгъэхэм вице-премьерым адыригъэштагъ.