«Динамо-МГТУ-р» Барнаул быбыгъэп

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-р» мэзаем и 18-м Барнаул щешIэнэу щытыгъ, ау зэIукIэгъур командэхэм зэдыряIагъэп.

— Краснодар тикIынышъ, Барнаул тыбыбынэу зыдгъэхьазырыщтыгъ, ау аэрофлотым епхыгъэ Iофыгъохэр икъоу гъэцэкIагъэ хъугъэхэп, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм иза­служеннэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Барнаул икомандэ тыдешIэн тымылъэ­кIыгъэми, зэIукIэгъур тшIуахьыгъэу къытфа­лъытагъ.

Хэгъэгум баскетболымкIэ изэнэкъокъоу суперлигэм иятIонэрэ куп щыкIорэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр командэхэм шIэхэу аухыщтых. «Динамо-МГТУ-м» зэIукIэгъуи 2 къыфэнагъ.

Мэзаем и 21-м Ростов-на-Дону щыIу­кIэщт «Барс-РГЭУ-м», мэзаем и 28-м «Динамо» Ставрополь Мыекъуапэ къэкIощт.

Апэ ишъыгъэ командитфыр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэщтых. «Динамо-МГТУ-р» ятфэнэрэ чIыпIэм щыI. Ставрополь икомандэ тапэ ишъыным фэшI «Барсым» ешIэгъур тшIуихьын фае.

Арышъ, хьисапым зыфэбгъэзагъэми, финалым Ставрополь хэхьанэу амал иIэп. Адыгеим иешIакIохэр зэнэкъокъум щылъыкIотэнхэм нахь фэхьазырых.

Мэзаем и 18-м «Барс-РГЭУ-р» «Динамо» Ставрополь 78:63-у текIуагъ.

Мэзаем и 21-м «Динамо» Ст Барнаул щешIэнэу щыт.

Зэтэгъапшэх

1. «Тамбов» — 32
2. «Металлург» — 32
3. «Барнаул» — 30
4. «Чебоксарские Ястребы» — 30
5. «Динамо-МГТУ» — 28
6. «Динамо» Ст – 27
7. «ЧелБаскет» — 25
8. «Барс-РГЭУ» — 24
9. «Нефтехимик» — 23
11. «МицуБаскет» — 22.