ЯшIэжь агъэлъэпIагъ

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан Адыгеим нэмыц техакIохэр зырафыжьыгъэхэр илъэс 78-рэ зэрэхъугъэр тыгъуасэ респуб­ли­кэм щыха­гъэу­нэфыкIыгъ. Ащ фэгъэ­хьы­гъэ Iоф­тхьабзэ­хэр муниципальнэ псэупIэхэм зэкIэми ащы­кIуагъэх.

А мафэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат заом хэкIодагъэхэм ясаугъэт зэхэтэу Мые­къуапэ дэтым къэгъагъэхэр кIэ­рилъхьагъэх. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ Федеральнэ шъолъырым щыIэм АР-мкIэ иинспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м ими­нист­рэхэм я Кабинет хэтхэр, Парламентым идепутатхэр, укIо­чIыгъэ структурэхэм, хьыкумхэм, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр.

МыкIосэжьырэ машIом къэгъа­гъэхэр зыкIэралъхьэхэм ыуж Хэгъэгур шъхьафит зышIыжьыгъэ тидзэкIолIхэм зы такъикърэ афэ­шъыгъуагъэх. Нэужым Мые­къопэ чIыпIэ гарнизоным иоркестрэ марш къыригъаIозэ, ащ идзэхэр площадым къырыкIуагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ветеранхэм, зэкIэ республикэм щыпсэухэрэм СМИ-м закъыщыфигъэзагъ, нэмыц техакIохэр Адыгеим зырафыжьыгъэ мафэмкIэ къафэгушIуагъ.

«Хэгъэгу зэошхом ихъугъэ­-шIагъэхэм, тичIыпIэгъухэм лIы­хъу­жъыныгъэу зэрахьагъэм, Те­кIоныгъэм яIахьышхо зэрэха­шIыхьагъэм яшIэжь зэрэхэлъым Адыге­им илIэужхэр зэрепхых.

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ ти­чIыпIэгъухэр! Адыгеим нэмыц­-фашист техакIохэр зырафыжьыгъэхэр илъэс 78-рэ зэрэ­хъурэм фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо! Мамыр огур ренэу шъуа­шъхьагъ итынэу, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, шIоу щыIэр къыжъудэхъунэу тышъуфэлъаIо!

Тиветеран лъапIэхэр, лъхъанчэу шъхьащэ къышъуфэтэшIы, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъуи­гъашIэ кIыхьэ хъунэу, жъы­шъхьэ мафэ шъухъунэу, шъуиунагъохэм зэгурыIоныгъэрэ гу-фэ­бэныгъэрэ арылъынэу шъуфэтэIо!» — къыщеIо джэпсалъэм.

Джащ фэдэу ЛIышъхьэм Адыге­им партизан купи 9 зэрэщызэхащэгъагъэр, ахэм операцие 200-м ехъу зэрэзэрахьа­гъэр, нэмыц дзэкIолI мини 2,5-рэ зэ­раукIыгъэр, пыим чIэнэгъэ­шхохэр зэрэрагъэшIыгъэхэр ипсалъэ къыщыхигъэщыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 1943-рэ илъэсыр ары хэкур шъхьафит ашIыжьынэу зырагъэжьагъэр. Нэмыцхэр апэ станицэу Дахъом дафыгъэх, нэужым, щылэ мазэм, Мыекъуапэ, Мыекъопэ, Джэджэ, Кощхьэблэ ыкIи Шэуджэн районхэм арафыжьыгъэх.

КъыкIэлъыкIогъэ мэзэе мазэм Красногвардейскэ ыкIи Теуцожь районхэр шъхьафит ашIыжьы­гъэх. Мэзаем и 18-м лъыгъэчъэ зэо хьылъэкIэ аужырэ нэмыц дзэкIолIхэр Тэхъутэмыкъое райо­ным рафыжьыгъэх, ащ икъуаджэ­хэу Афы­псыпэрэ Псэй­тыкурэ шъхьафит хъужьыгъэх. Ары а мафэр Адыге­ир шъхьафит зашIы­жьыгъэ мафэу зыкIалъытагъэр.

Адыгеим икIыгъэу заом илъэ­хъан Дзэ Плъыжьым къулыкъу щихьынэу нэбгырэ мин 80 кIуа­гъэ, мин 33-м ехъу хэкIо­дагъ. ЗэкIэ тичIыпIэгъухэр тынхэмкIэ къыхагъэщыгъэх, нэбгырэ 59-мэ Советскэ Союзым и ЛIы­хъужъ цIэр къафагъэшъошагъ е Щытхъум иорден ика­валер хъугъэх.
ХЪУТ Нэфсэт.