Щынэгъончъэным иIофыгъохэм атегущыIагъэх

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ республикэ комиссием зичэзыу зэ­хэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфи­Iорэр шъолъырым щыгъэцэкIагъэ зэрэхъурэм, Адыгем игъогухэр щынэгъончъэу щытынхэм, нэмыкI Iофыгъохэми къэзэрэу­гъоигъэхэр атегущы­Iагъэх.

Республикэм игъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным, щынэгъо чIыпIэхэр къыхэгъэщыгъэнхэм, ащкIэ гумэкIыгъоу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэм афэшI Iофэу ашIэрэм къытегущыIагъ гъогурыкIоныр щынэ­гъончъэнымкIэ Къэралыгъо ав­тоинспекцием АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Александр Курпас. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, авариехэр къащыхъунымкIэ щынагъоу щыт чIыпIэ 12 агъэнэфагъ. Ахэм ягъогу ин­фраструктурэ зэрифэшъуашэу зэтегъэпсыхьэгъэным фэгъэхьыгъэ предложениехэр ведомствэм къыгъэхьазырыгъэх.
АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр хъугъэ-шIэгъи 3 къызщыхъугъэ шъолъыр мэхьанэ зиIэ автомобиль гъогоу «Хьаты­гъужъыкъуай — Киров» зыфи­Iорэм щынагъоу щыт изы чIыпIэ тамыгъэхэр зэрэщагъэуцугъэхэм къытегущыIагъ.

ПшъэдэкIыжь зыхьырэ министерствэмрэ Мыекъопэ къэлэ администрациемрэ мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр агъэлъэшынэу, республикэм икъэлэ шъхьаIэ иурамхэм якъэгъэнэфын епхыгъэ IофшIэныр лъа­гъэкIотэнэу Адыгеим и ЛIышъхьэ афигъэпытагъ.

— Хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным тыпы­лъын фае. Лъэпкъ проектым ишIуагъэкIэ мы лъэныкъомкIэ республикэм бэ щытшIагъэр, гъогухэр тэшIых, зэтетэгъэ­псы­хьэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэфэхьысыжьхэм къызэра­гъэлъагъорэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым гъогухэм къатехъухьэгъэ хъугъэ-шIагъэхэм, ащ ахэкIодагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэ, ащкIэ зишIуагъэ къэ­кIуагъэр щынэгъо чIыпIэхэр зэрэзэтырагъэпсыхьагъэхэр ары. 2020-рэ илъэсым иаужырэ мэзищ республикэм игъогухэм сурэт ыкIи видео тезыхырэ камерэ 56-рэ ащагъэуцугъ, непэрэ мафэм ехъулIэу ахэм япчъагъэ 95-рэ мэхъу.

Адыгеяавтодорым ипащэу Алексей Корешкиным къызэри­IуагъэмкIэ, шъолъыр проектэу «Дорожная сеть» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн блэкIыгъэ илъэ­сым сомэ миллион 766-рэ пэ­Iуагъэхьагъ, ащ щыщэу сомэ миллион 596,5-р федеральнэ гупчэм къытIупщыгъ. Ащ ишIуа­гъэкIэ шъолъыр ыкIи чIыпIэ мэ­хьанэ зиIэ автомобиль гъогухэр (якIыхьагъэ километрэ 70-рэ мэхъу) шапхъэхэм адиштэу ашIыжьыгъэх. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ лъэпкъ проектым игъэцэкIэнкIэ субъект анахь дэгъуи 10-м Адыгеир ащыщ хъугъэ.

Сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэм общественнэ транспортыр Iэ­рыфэгъоу агъэфедэнымкIэ Iоф­шIэныр зэхэщагъэ зэрэхъурэм къэзэрэугъоигъэхэр тегущыIагъэх. АщкIэ блэкIыгъэ илъэсым хэукъоныгъэ 234-рэ къыхагъэщыгъэу къаIуагъ.

— Сэкъатныгъэ зиIэхэм яобщественнэ организациехэм зэ­пхыныгъэ адытиI, социальнэ хъытыумкIэ зыкъытфэзгъэзэрэ цIыфхэм яIофыгъохэр зэфэтэхьысыжьых. Ащ ишIуагъэкIэ гумэкIыгъо зыдэщыIэ чIыпIэхэр къэтэгъотых, къэралыгъо программэхэр дгъэцакIэхэ зыхъукIэ ахэр къыдэтэлъытэх, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу