КIэухыр рэхьатыгъэп

«АГУ-Адыиф-2» Мыекъуапэ — «Динамо-2» Волгоград — 26:30 (12:19).
Мэзаем и 13-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх.

«Динамо-2-м» дэгъоу щешIагъэх И. Стаценкэр, О. Копиловар, нэмыкIхэри. «Адыиф­2-м» хэтхэм къахэщыгъэх Алина Казанджян — 7, Виктория Коваленкэр — 6, Дарина Никулинар — 5, Къэбж Заремэ — 4.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

Мэзаем и 14-м ешIагъэх.

«Адыиф-2» — «Динамо-2» — 34:34 (17:19). «Адыиф-2-м» хэтхэу къэлапчъэм Iэ­гуаор нахьыбэрэ дэзыдзагъэхэр: Куцевалова — 12, Казанджян, Логвиненко — 4, Кожубекова — 4. «Динамо-2-м» къыхэщыгъэхэр: Скивко — 10, Стаценко — 7, Васильева — 6.

ЕшIэгъум икIэух гъэшIэгъонэу кIуагъэ. Я 55-рэ такъикъым 3. Къэбжым ыпэкIэ ытыгъэ Iэгуаор Д. Никулинам хъагъэм ридзагъ — 32:32-рэ. «Динамэм» иешIакIоу Е. Скивком я 57-рэ такъикъым пчъагъэм хигъэ­хъуагъ — А. Казанджян хъагъэм Iэгуаор редзэ — 33:33-рэ, къэнагъэр такъикъи 2. И. Стаценкэм тикъэлапчъэ Iэгуаор къыдедзэ — 33:34-рэ, я 59-рэ такъикъыр макIо. А. Куцеваловам икIэрыкIэу тегъэгушIо. Я 59-рэ такъикъым ухъумакIом IэкIэкIи, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ — 34:34-рэ.

ЗэIукIэгъур аухынымкIэ нэгъэупIэпIэгъу 20 къэнагъэу С. Лыжинам ыдзыгъэ Iэгуаор тикъэлэпчъэIутэу Е. Толмачевам къызэ­кIидзэжьыгъ. Ащ лъыпытэу Ангелина Куцеваловар ыпэкIэ илъыгъ, къэлапчъэм дэонэу игъо ифагъ, ау Ю. Янчук Iэгуаор къызэкIидзэжьыгъ.

Пчъагъэр зэфэдэу ешIэгъур аухыгъэми «Адыиф-2-м» ущытхъу хъущт.

Урысыем гандболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купым щыкIорэм зичэзыу ешIэ­гъухэр щызэхащэщтых. «АГУ-Адыиф-2-м» зэнэкъокъум зэIукIэгъу 32-рэ щыриIагъ. ЕшIэгъу 11-м текIоныгъэр къыщыдихыгъ, пчъагъэр зэфэдэу зэIукIэгъуи 3 ыухыгъ, тренер шъхьаIэр Александр Ревва.