ИщыIэныгъэ гъогу щысэтехыпI

Адыгеим щызэлъашIэрэ къэралыгъо ыкIи общественнэ IофышIэшхоу Пэнэшъу Руслъан псаоу щыIагъэмэ мэзаем и 17-м ыныбжь илъэс 80 хъущтыгъэ. Ащ ишIэжь фэгъэхьыгъэ зэIукIэ Адыгэ Республикэм хъарзынэщ IофхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ щыкIуагъ.

Мыщ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъонэу «Жизнь, посвященная Адыгее» зыфиIорэм къэзэрэугъоигъэхэр еплъынхэ амал яIагъ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Пэ­нэшъу Руслъан иIофшIэгъу­гъэ­хэр, иныбджэгъухэр, ыкъоу Мадин ыкIи ыпхъоу Саидэ, КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музей и Темыр-Кавказ къутамэу Мыекъуапэ дэтым, хъарзынэщым яIофышIэхэр.

Iофтхьабзэр пэублэ псалъэкIэ къызэIуихыгъ ГъэIорышIапIэм иIофышIэу Къэзэнэ МулиIэт. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, Пэнэшъу Руслъан идунай зехъожь ужым, иIофшIэн апэрэ лъэбэкъухэр, хэгъэгум, хэкум, республикэм апае шIоу ылэжьыгъэр къэзыу­шыхьатырэ документ зэфэшъхьафэу 70-м ехъурэр зыхэхьэрэ иунэе фонд иунагъо республикэ хъарзынэщым къыритыжьыгъ.

— Пэнэшъу Руслъан иIофшIэгъу мафэхэм, охътэ зэфэшъхьаф­хэм тырахыгъэ сурэтхэр, тхыгъэ тхьапэхэу уасэ зиIэхэр, тхылъхэу, нэпэеплъ-шIухьафтынхэу, щытхъу тамыгъэу, къэралыгъо тын лъапIэу иIагъэхэу къытIэ­кIэхьагъэхэр чIыпIэ зэрэти­мы­Iэм къыхэкIыкIэ непэ зэкIэ къэдгъэлъэгъонэу амал тиIэп, анахь мэхьанэ зиIэу тлъытэ­хэрэр къыхэтхыгъэх, — къы­Iуагъ Къэзэнэ МулиIэт.

Iофтхьабзэр зезыщэрэм Пэ­нэшъу Руслъан ищыIэныгъэ гъогу игъэкIотыгъэу къытегущы­Iагъ. Пэнэшъу Руслъан Хьатыгъу ыкъом щыIэныгъэм лъэгъо нэф къыхинагъ. ИныбжьыкIэгъум къыщегъэжьагъэу опсауфэ хэгъэгум, республикэм фэлъэкIыщтыр афишIагъ. Мыщ ыцIэ пытэу Адыгэ хэкум комсомолым епхыгъ, ащ пэщэныгъэ дызэрихьагъ. Нэужым Адыгэ хэку исполкомым культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипэщагъ.

Адыгеим икультурэ илъэс 15-м ехъурэ Iоф зыщешIэм, Адыгеим икомпозиторхэм, ису­рэ­тышIхэм ясоюзхэм язэхэщэн, Къэралыгъо филармонием, КъокIыпIэм щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музей и Темыр-­Кавказ къутамэ якъызэIухын иIахьышхо зэрэхишIыхьагъэм щэч хэлъэп. А уахътэм къы­кIоцI филармонием къепхыгъэ творческэ куп 19 зэхащагъ. Культу­рэм иучреждение 36-рэ фэдиз агъэпсыгъ, агъэцэкIэжьыгъ, зэтырагъэпсыхьагъ. А пстэуми анэмыкIэу мемориальнэ комплекс зэфэшъхьафхэу, саугъэт­хэу 30-м ехъу ашIыгъ, шIэжь пхъэмбгъу 14 къызэIуахыгъ, ис­кусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджэпIэ 15-мэ яIофшIэн рагъэ­жьагъ, ахэм якъутамэхэр Адыге­им икъуаджэхэм ыкIи инэмыкI псэупIэхэм къащызэIуахыгъэх, джыри зигугъу къэпшIын плъэ­кIыщтыр бэ.

Пэнэшъу Руслъан хабзэм иструктурэхэм IэнэтIэ зэфэ­шъхьафхэр ащигъэцэкIагъэх, вице-премьерэу щытыгъ, Адыгэ Республикэм и Президентрэ иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипэщагъ. Нэ­ужым КъокIыпIэм щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм искусствэ­хэмкIэ я Къэралыгъо музей и Темыр Кавказ къутамэ илъэс 15 фэдизрэ щылэжьагъ. Общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» илъэс заулэрэ итхьамэтагъ.

Пэнэшъу Руслъан иIофшIэн къэралыгъом осэшхо къыфи­шIыгъ ыкIи тын лъапIэхэр къыфигъэшъошагъэх: орденэу «Знак Почета», медалэу «За трудовую доблесть», «Адыгеим и Щытхъузехь», Щытхъу тамыгъэу «Закон. Пшъэрылъ. ЦIыфыгъ» зыфиIохэрэр.

Iофтхьабзэм къеблэгъэгъэ иныбджэгъухэм Руслъан ишIэжь фэгъэхьыгъэ гущыIэ фабэхэр къыфаIуагъэх.

Къат Теуцожь, УФ-м инароднэ сурэтышI, прозаик, публицист, график:

— Пэнэшъу Руслъан къылэ­жьыгъэ шъхьэкIэфэныгъэмрэ щытхъумрэ сыхьат пчъагъэм игугъу къэпшIыгъэми уухын плъэкIыщтэп. Сыда пIомэ, а зэпстэури ыгу къикIэу, шъыпкъэныгъэ хэлъэу ыгъэцэкIагъ. Тизэныбджэгъуныгъэ 1969-рэ илъэсым къыщежьагъ ыкIи фэбэныгъэу тазыфагу илъыгъэр сыщэIэфэ сщыгъупшэщтэп. Руслъан кIэлэ ищыгъэ дэхэшхоу, цIыфыгъэшхо хэлъэу щытыгъ. Галстукыр икIэсагъ, зыдэмылъхэми афидэщтыгъэп. Адыгеим ишъолъыр имызакъоу, къэра­лыгъуабэхэм ащызэлъашIэу щытыгъ.

Нэхэе Юр, шъолъыр фондэу «ТекIо­ныгъ» зыфиIорэм ипащ:

— Мыщ фэдэ шIэжь Iофтхьабзэ зэрэзэхэшъущагъэмкIэ ком­сомольцэхэм ацIэкIэ «тхьа­шъуегъэпсэу» шъосэIо. Руслъан Адыгеимрэ Пшызэрэ якомсомол тхыдэу къыхэнагъ. Сэ сшъхьэкIэ ар сикIэлэегъаджэу сэлъытэ. IофшIэнымкIэ ащ къыситыгъэ шIэныгъэр, IэпэIэсэныгъэу къыс­хилъхьагъэр арых щыIэныгъэм щызгъэфедагъэхэр. ЦIыфым хэлъын фэе нэшэнэ анахь дэгъухэр Руслъан хэтлъэгъуагъэх: зыеплъыкIэхэм пытэу атетыныр, шъыпкъагъэр, шIушIэныр, цIыф­хэм уасэ афишIыныр. ИшIэжь тыгухэм арылъыщт, иIофшIа­гъэхэр щыIэщтых.

Джарымэкъо Юсыф, Урысые Федерацием физическэ культурэмкIэ изаслуженнэ IофышI:

— СыныбжьыкIэу сыбанэзэ, фыкъоныгъэ спортым хэсхы­гъэу, унагъуи сшIэгъэ къодыеу, Iоф­шIэн симыIэу сыщысыгъ. 1973-рэ илъэсым зэлъашIэрэ си­тренерыщтыгъэ Кобл Якъубэ ВЛКСМ-м и Адыгэ хэку комитет иапэрэ секретарэу Пэнэшъу Руслъан ыдэжь сищи, нэIуасэ сыфишIыгъагъ. АщкIэ сищыIэныгъэ къэгъэзэпIэшхо фишIыгъ. Игъоу къысфалъэгъуи, ВЛКСМ-м и Адыгэ хэку комитет спортымкIэ ыкIи зыухъумэжьын-жъугъэ IофшIэнымкIэ иотдел ипащэу сагъэнэфагъ. Ащ лъыпыдзагъэу IофшIэн зэфэшъхьафхэр згъэцэкIагъэх, ар зишIуагъэу слъы­тэрэр Пэнэшъу Руслъан ары. ИцIыфыгъэкIэ текIон щыIагъэп. ПсэупIэ агъотынымкIэ нэбгы­рабэмэ ишIуагъэ аригъэкIыгъ, сэри ахэм зэу сащыщ. ТиунагъохэмкIи ныбджэгъуныгъэ тазыфагу илъыгъ, шIурэ дахэрэкIэ тыгухэм къарынагъ, ишIэжь дгъэлъэпIэщт.

Iофтхьабзэм икIэух Пэнэшъу Руслъан ыкъоу Мадин къэзэ­рэугъоигъэхэм закъыфигъэзагъ:

— ГущыIэ дэхабэу сятэ къы­фэшъуIуагъэхэм фэшI тиунагъо исхэм ацIэкIэ «тхьашъуегъэ­псэу» шъосэIо. «Охътэ къинхэм цIыф лъэшхэр апIух, а цIыф лъэшхэм охътэ къиныр дэгъум ыкIи шIум фагъэпсы» зэраIуагъэр сыгу къэкIыжьыгъ. Сятэ джащ фэдэ цIыф лъэшэу щы­тыгъ. Сяти, ащ илэгъухэу зэо уж охътэ къинхэм къахэхъухьагъэхэм къакIэхъухьэрэ лIэшIэгъухэм къин амылъэгъуным фэшI, щыIэныгъэр нахьышIу зэрашIыщтым ыуж итыгъэх. IофышIэм къикIыжьэу унэм къызыкъожьыкIи, ар ты шъыпкъагъ. Унагъоми, лIакъоми лъэ­шэу ынаIэ атетыгъ. Сятэ ихьатыркIэ зэлъашIэрэ цIыфыбэхэм нэIуасэ сафэхъунэу зэрэхъу­гъэм сырэгушхо. ЩыIэныгъэ гъогу дахэу къыкIугъэм ишIуагъэкIэ непэ пчъабэхэр къызэIусхынхэ сэлъэкIы, ыцIэ зэхэзыхырэр дахэу къыспэгъокIы. А зэпстэури сятэ къылэжьыгъэх. Непэрэ шIэжь Iофтхьабзэр зэхэзыщагъэхэм лъэшэу сафэраз.

КъэгущыIэгъэ пстэуми ха­гъэунэфыкIыгъэр зы — Пэнэшъу Руслъан цIыф зафэу щытыгъ. Ежь ышъхьэкIи, зыфэгъэзэгъэ IофымкIи пшъэдэкIыжь ин зэри­хьырэр ренэу зэрэщымыгъупшэ­рэм дакIоу, нэ

Iэшъынэ Сусан.

Сурэтхэр Артур Лаутенштегер тырихыгъэх.