Зэнэкъокъум пиублэжьыщт

2020 — 2021-рэ илъэс зэнэкъокъум хэлэжьэрэ футбол коман­дэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм яешIэгъухэр гъэтхапэм и 6-м ра­гъэжьэжьыщтых.

Мы мафэхэм егъэджэн-уплъэкIун зэIу­кIэгъухэр футбол клубхэм зэхащэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Новороссийскэ щыIэу зэнэкъокъум зыфегъэхьазыры.

— Футболыр зышIогъэшIэгъонхэу тикоман­дэ къылъыплъэхэрэм яупчIэхэм тизэдэгущыIэгъу къыщезгъажьэ сшIоигъу, — къытиIуагъ «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый. — КъэлэпчъэIутэу Ковалевымрэ ухъумакIоу Каракозэрэ тикомандэ хэкIыжьыгъэх. Адыгеим щыщ ныбжьыкIэхэр клубым къетэгъэблагъэх. ЕшIэкIуи 6-мэ такIырыплъыщт, «Зэкъошныгъэм» нахь диштэщтхэр къахэтхыщтых.

«Зэкъошныгъэр» мэфэ 12 Новороссийскэ щыIэщт. ЕшIакIохэм кIуачIэм, къулаим ахагъэхъощт, уплъэкIун зэIукIэгъухэр яIэщтых.

Купэу «Къыблэм» командэ 17 хэт. «Зэ­къошныгъэм» очко 15 къыхьыгъ, я 12-рэ чIыпIэм щыI. Гъэтхэпэ мазэм и 7-м хэгъэгум изэнэкъокъу пиублэжьыщт. Къош рес­публикэм икомандэу «Спартакым» Налщык щыIукIэщт.