ЯшIэжь агъэлъапIэ

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан советскэ дзэкIолIхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьа­гъэм, Хэгъэгум игъунапкъэхэр къэзгъэ­гъунэхэрэм, зэпэуцужь зэфэшъхьафхэм ахэлэжьагъэхэм ялIыблэнагъэ яшIэжь мыкIодыжьыным, къыткIэхъухьэрэ лIэ­ужхэм патриотизмагъэ ахэлъхьэгъэным, Урысыем итарихъ кIэн къэгъэ­нэжьыгъэным апае илъэс къэс зэхащэрэ зэнэ­къокъоу «Герои Великой Победы» зыфиIорэр мыгъи лъагъэкIуатэ.
Мы темэм фэгъэхьыгъэ очеркхэр, рассказхэр, усэхэр, сурэтэу ашIыгъэхэр, тырахыгъэхэр, орэдхэр ащ щызэрагъапшэх.
Iофтхьабзэм изэхэщакIох Урысыем итхакIохэм я Союз, УФ-м зыухъумэжьынымкIэ, просвещениемкIэ, культурэмкIэ иминистерствэхэр, Урысые къэралыгъо тхылъеджапIэр ыкIи тедзэпIэ Унэу «Не секретно» зыфиIорэр.
Зэнэкъокъум фэгъэхьыгъэ къэбар игъэкIотыгъэр интернет нэкIубгъоу http://героивеликойпобеды.рф ижъугъотэщт.