Тилъэпкъэгъухэр янэплъэгъу рагъэкIыхэрэп

Къэралыгъо программэу «Тилъэпкъэгъухэу IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэухэрэр ежьхэм яшIоигъоныгъэкIэ Адыгэ Республикэм къэкощыжьынхэмкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэныр» зыфиIорэр пхырыщыгъэным иIофыгъохэм афэгъэзэгъэ межведомственнэ комиссием зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам. Ащ ипэублэ псалъэ къызэрэщиIуагъэмкIэ, Урысые Федерацием ипрограммэ диштэу мыгъэ ящэнэрэ илъэс хъугъэу тишъо­лъыри ар щагъэцакIэ. Къэралыгъо программэм ипхырыщын фэгъэзэгъэ ведомствэ пстэуми зэзэгъыныгъэхэр адашIыгъэх. Джащ фэдэу икIыгъэ илъэсым ашIагъэр, мы къихьагъэм анаIэ зытырагъэтыщтхэм ахэплъэнхэу къызэрэзэрэугъоигъэхэр Наталья Широковам къыхигъэщыгъ.

Зэхэсыгъом апэрэ Iофыгъоу зыщытегущыIагъэхэр къэралыгъо программэу «Тилъэпкъэгъухэу IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэу­хэрэр ежьхэм яшIоигъоныгъэ­кIэ Адыгэ Республикэм къэкощы­жьынхэмкIэ IэпыIэгъу афэ­хъу­гъэ­ныр» зыфиIорэм епхы­гъэу 2020-рэ илъэсым ашIагъэр ары. Ащ къытегущыIагъ лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъу­гъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым иятIонэрэ илъэсныкъо къыщегъэжьагъэу программэр республикэм щыпхыращы ыкIи ар 2021-м нэс телъытагъ. ЗыфэIорышIэрэр IэпэIэсэныгъэ ин зыхэлъ тилъэп­къэгъухэу IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэухэрэм тишъолъыр къагъэзэжьын, республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ яIахьышIу хашIыхьаныр ары.

ЫпшъэкIэ зыцIэ къетIогъэ комитетыр программэм игъэцэ­кIэн фэгъэзагъ. Кощын IофхэмкIэ ГъэIорышIапIэм ежь зыфэгъэзэгъэ Iофыгъохэр зэшIуехых. Ащ хэлажьэрэр ыкIи иунагъо Адыгеим ишъолъыр къыхиубы­тэрэ муниципальнэ ыкIи къэлэ пстэуми ащыпсэун фит. Тилъэп­къэгъухэр къэкощыжьынхэм кIэгъэгушIугъэнхэм, ахэр мы щыIэныгъэм хэгъэгъозэгъэнхэм афэшI цIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ къэралыгъо къулыкъум программэ гъэнэфагъэ зэхигъэуцуагъ. Джащ фэдэу къэкощыжьыкIэрэм псэупIэ зэ­ригъэгъотынымкIэ зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу ыкIи гъэсэныгъэу IэкIыбым щызэригъэгъотыгъэр мыщ къыщигъэшъыпкъэ­жьыным пэIухьащтыр ратыщтых.

— 2020-рэ илъэсым тилъэпкъэгъу нэбгырэ 40 къэдгъэкощыжьынхэу итхъухьэгъагъ: программэм хэлажьэмэ зышIоигъо нэбгыри 10-р ыкIи ахэм яунагъо ис нэбгырэ 30-р, — къыIуагъ Шъхьэлэхъо Аскэр. — Ау ушъхьагъу зэфэшъхьафхэм апкъ къикIыкIэ тфэгъэхъугъэп. Ахэм зэу ащыщ коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ къэралыгъо гъунапкъэхэр зэрэзэфашIыгъагъэхэр. 2020-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 30-м ехъу­лIэу АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ кощын Iоф­хэмкIэ учетым нэбгырэ 12, ахэм яунагъо ис нэбгырэ 35-рэ хигъэуцуагъэх. Ахэм ахэплъагъэх ыкIи япэсыгъэ унашъохэр аштагъэх. Программэм хэлэ­жьэрэ нэбгырэ 11-р ыкIи ахэм яунагъо ис нэбгырэ 26-р IэкIыбым щыIэ Уполномоченнэ къулыкъухэм (Таджикистан, Казахстан, Украинэм, Киргизием ащыщхэм) свидетельствэхэр яттыгъэх, ау пандемием илъэхъан къэралыгъом игъунапкъэхэр зэрэзэфашIыгъагъэм къыхэкIэу ахэр Урысыем къихьанхэу хъу­гъэп. Программэм хэлэжьэрэ нэбгыри 9-мэ ыкIи ахэм яунагъохэм «вид на жительство» яI. Нэбгыри 4-мэ псэупIэхэр зэрагъэгъотынхэм фэшI зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу аратыгъ, нэбгыри 5-мэ псэупIэхэр зэрагъэгъотыгъэх. Тилъэпкъэгъухэм нахьыбэу псэупIэкIэ къыхахырэр Мыекъуапэрэ Тэхъутэмыкъое районымрэ.

КъэIогъэн фае программэм хэлажьэхэрэр ежь-ежьырэу IофшIапIэ лъыхъунхэ ыкIи унэе предпринимателэу, мэкъу­мэщ-фермер хъызмэтшIапIэ яIэу къагъэлъэгъон зэралъэкIыщтыр. Къэралыгъо программэр пхырыщыгъэнымкIэ Комитетым епхыгъэу Общественнэ совет, комиссие зэхащагъэх. Мы уахътэм етIупщыгъэу тилъэпкъэгъу­хэм макъэ зэрарагъэIущтым ыуж итых. Ащ пае Комитетым сайт ыгъэпсыгъ, цIыфхэм Iоф­шIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ къэралыгъо къулыкъум Адыгэ Рес­публикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ мэкъэгъэIу системэу «Соотечественники» зыфиIорэм IофшIэпIэ чIыпIэу, IэнатIэу щыIэхэр къырегъахьэх.

Зэхэсыгъом зыщыхэплъэгъэхэ Iофыгъохэм алъэныкъокIэ ищыкIэгъэ унашъохэр ашIыгъэх.

КIАРЭ Фатим.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.