Осыр нахь макIэ зыхъущтыр

ГидрометеорологиемкIэ ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ дунаим лъыплъэгъэ­ным­кIэ Адыгэ гупчэм къызэритыгъэмкIэ, мазэм ощх-осэу къыщехын фэе пчъагъэм нахьыбэ мэфищым къыкIоцI (мэзаем и 13 — 15-м) республикэм къыщесыгъ. Осэу къытырилъхьагъэм ­илъэгагъэ сантиметрэ 68-м нэ­сыгъ, къушъхьэхэм бэкIэ щы­нахьыб.
ГидрометеорологиемкIэ ­Адыгэ гупчэм ипащэ игуадзэу Виктория Гусевам къызэриIуагъэмкIэ, мы уахътэ ехъулIэу осэу къесыгъэм ибагъэ щына-
гъо къыхэкIынэу щытэп. Псы­хъохэм адэт псыр шапхъэхэм ашIокIырэп ыкIи псынкIэу осыр къэжъунэу ригъэжьэщтэп.
— Мы мэфэ благъэхэм чэщым щыIэщт чъыIэр градуси 10 — 15-м фэдизыщт, мафэм — градус 1 — 6-м кIахьэу къе­хыщт. Мэзаем и

19-м ехъулIэу температурэр 0-м къекIолIэщт, осэу къесрэри нахь макIэ хъущт, — къыIуагъ Виктория Гусевам.
ГидрометеорологиемкIэ ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ дунаим лъыплъэгъэнымкIэ Адыгэ гупчэм къызэритыгъэмкIэ, анахь осыбэ Мыекъуапэ къызыщесыгъагъэр 2004-рэ илъэсыр ары, ма­зэм къехын фэягъэм ипроцент 290-рэ хъущтыгъэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу къэлэ гупчэм а къэгъэлъэгъоныр процент 245-рэ мэхъу.
Iэшъынэ Сусан.