Мэзаем и 18-р — Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэ Маф

Хэгъэгу зэошхом иветеранхэу дгъэлъапIэхэрэр!

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэт­шIыхэрэр!

1943-рэ илъэсым мэзаем и 18-м къуаджэхэу Афыпсыпэрэ Псэйтыкурэ нэмыцхэр адафыжьхи, Адыге­ир зэрэщытэу шъхьафит ашIыжьыгъагъ. 1942-рэ илъэ­сым ишышъхьэIу къыщегъэжьагъэу пыим чIыпIэу ыIы­гъыгъэхэр зэкIэ тидзэкIолIхэм къыIэкIахыжьыгъагъэх.

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан Адыгэ хэкум исыгъэхэр пхъашэу пыим пэуцужьыгъагъэх. Партизан купи 9 хэкум щызэхащэгъагъ: Мыекъуапэ купи 2, районхэм – купи 7. Ахэм операцие 200-м ехъу зэрахьагъ, нэмыц дзэкIолI, офицер мини 2,5-рэ фэдиз аукIыгъ, автомашинэ, бронемашинэ, самолет 60, лъэмыджи 3, щэгынхэм ясклад къагъэуагъ, мэшIоку гъогу метрэ 400-рэ телефон-телеграф кабель километрэ 33-м ехъурэ зэщагъэкъуагъ.

ТицIыфхэм гукIочIэшхо зэряIагъэр, я Хэгъэгу зэ­рэфэшъыпкъагъэхэр, псэемыблэжьэу зэрэщытыгъэхэр ащ къегъэлъагъо. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан тичIыпIэгъухэм лIыхъужъыныгъэу зэрахьагъэр, ТекIоныгъэм яIахьышхо зэрэхашIыхьагъэр яшIэжь зэрэхэлъым Адыгеим илIэужхэр зэкIэ зэрепхых.

Лъытэныгъэ зыфэтшIыгъэ тичIыпIэгъухэр! Адыгеим нэмыц-фашист техакIохэр зырафыжьыгъэхэр илъэс 78-рэ зэрэхъурэм фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо! Мамыр огур ренэу шъуашъхьагъ итынэу, щыIэ­кIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, шIоу щыIэр зэкIэ къы­жъудэхъунэу тышъуфэлъаIо!

Тиветеран лъапIэхэр, лъхъанчэу шъхьащэ къы­шъу­фэтэшIы, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъуигъашIэ кIы­хьэ хъунэу, жъышъхьэ мафэ шъухъунэу, шъуиу­нэгъо кIоцI зэгурыIоныгъэу, гуфэбэныгъэу илъым къы­кIимычынэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный