ЖэжъыехэмкIэ къечъэхыгъэх фэгушIуагъ

Осышхоу Адыгеим къыщесыгъэм зыхэм къи­ныгъохэр къафихьыгъэх, адрэхэм — чэ­фы­гъо хахыгъ, кIымэфэ джэгукIэхэр зэхащагъэх. «Жэжъые биатлоныр» зикIасэхэм апае спорт зэнэкъокъу Мыекъуапэ икъэлэ парк мэзаем и 16-м щыкIуагъ.Къэлэ спорт комитетым къы­зэритыгъэмкIэ, стадионэу «Зэ­къошныгъэм» ыбгъукIэ метри 150-рэ хъурэ гъогоу пхырау­тыгъэм чIыпIэ зэпыугъуитIу фашIыгъ. А чIыпIэм ущытэу ыкIи ущысэу ос IашкIэкIэ ущыон фае. Зэнэкъокъум изэхэща­кIохэм жэжъыехэр къаритыгъэх.
Спортыр зикIасэхэу, жэжъыер зыгъэфедэшъухэрэр мыщ хэлэжьагъэх. ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэр дипломхэмкIэ къахагъэщыгъэх.