Дышъэу — 6, тыжьынэу…

Къыблэ шъолъырым ушу-сань­дамкIэ изэнэкъокъу ПсышIуапэ щыкIуагъ.Адыгэ Республикэм испортеджапIэу N 2-м, пащэр Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс, зыщызыгъэ­сэрэ бэнэкIо 12 зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ. Яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу нэбгыри 6-мэ дышъэ медальхэр къыдахыгъэх. Республикэм щытхъур къыфэзыхьыгъэхэр: Ольга Ковален­кэр, кг 56-рэ, Виктория Чугреевар, кг 60, Вилена Парамоновар, кг 70-рэ, Кристина Мо­розовар, кг 75-рэ, Заур Магомедовыр, кг 65-рэ, Гаджимурат Муртазалиевыр, кг 70-рэ.
ЯтIонэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр: Олеся Толстых, кг 56-рэ, Муслим Атлыев, кг 65-рэ, Семен Чивкиныр, кг 80, Хъоджае Даниэль, кг 52-рэ.
Ящэнэрэ чIыпIэр Шъэожъ Мэзагъо къыдихыгъ, кг 65-рэ.
Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу НэмытIэкъо Аскэр тибэнакIохэр егъасэх.
— Зэнэкъокъум тиныбжьыкIэхэр чанэу хэлэжьагъэх, — къытиIуагъ НэмытIэкъо Аскэр. — Зы купым зэдыхэтхэу дышъэм фэбанэхэуи къыхэкIыгъ. ЯIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр зэIукIэгъумэ къащылъэгъуагъ.
Республикэм ибыракъ Адыгеим ибэна­кIохэм зэнэкъокъум щагъэбыбэтагъ, зэхэтхэу нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.