Гъэсэныгъэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэм­рэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзауррэ Мыекъопэ районым иад­ми­нистрацие ипащэу Олег Топоровымрэ тыгъуасэ аIукIагъ.ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх республикэм ипрокурор игуадзэу КIыкI Исмахьил, АР-м ивице-премьерэу Наталья Широковар, Адыгеим и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игу­а­дзэу Къонэ Заур, муниципальнэ образованиеу «Мыекъопэ районым» гъэсэныгъэмкIэ, куль­турэмкIэ ыкIи спортымкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Лариса Милосердинар.
Къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыныр, закъыфэзыгъэзэрэ цIыфхэм ягумэкIыгъохэр зэхэфыгъэнхэр ары Iофыгъо шъхьа­Iэу щытыгъэр. ГущыIэм пае, Мыекъопэ районым ит гъэсэныгъэм игупчэу N 5-м Iоф зэ­ришIэрэм тегущыIагъэх. Ащ епхыгъэ зы корпусыр станицэу Дахъом, тIур — ХъымыщкIэй ыкIи джыри зыр Новопрохладнэм ащыIэх. ПсэупIэ цIыкIухэм адэс кIэлэеджакIохэм егъэджэныр Iэрыфэгъу къафэхъуным фэшI гъэсэныгъэм иучреждение мырэущтэу лэжьэнэу агъэпсыгъ. Ащ дакIоу, цIыфхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ зыкъыфагъэзагъ ыкIи гупчэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм узщимыгъэрэзэнэу щыт чIыпIэ­хэр дагъэзыжьынхэу къелъэIугъэх.
Республикэм и ЛIышъхьэ профильнэ министрэм, муниципалитетым ипащэ мы IофымкIэ зэфэхьысыжьэу къашIыгъэхэм ядэIугъ ыкIи цIыфхэм къагъэнэ­фэгъэ гумэкIыгъохэр псынкIэу дагъэзыжьынхэу къафигъэпы­тагъ. Гъэсэныгъэм иорганизацие ипащэхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм щыкIагъэхэр иIэхэу къы­хагъэщыгъ, джащ фэдэу гупчэм иматериальнэ-техническэ зытет нахьышIу зэрэхъущтым анаIэ тырагъэтын фаеу алъытагъ.
— ЕджапIэхэр къоджэ псэу­пIэхэм ягупчэхэу сыдигъуи щы­тыгъ. Мыщ адэс кIэлэеджа­кIохэм ясэнаущыгъэ къызэIуа­хын, шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъэсэныгъэ зэрагъэгъотын амал яIэн фае. Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу мы лъэныкъомкIэ республикэм Iофышхо щы­тэшIэ. ТапэкIэ зэшIотхынэу къыт­пыщылъыр джыри бэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ псэупIэхэм, еджапIэхэм интернетыр ящэлIэгъэнымкIэ, ящыкIэ­гъэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр ащызэхэщэгъэнхэмкIэ, гупчэм оборудованиер, нэмыкI пкъыгъо­хэр зэригъэгъотынхэмкIэ, корпус зэфэшъхьафхэм кIэлэ­егъа­джэхэр къазэрэращэлIэщтхэ шIыкIэм игъэнэфэнкIэ республи­кэм ипащэ пшъэрылъхэр афи­шIыгъэх.
Адыгеим и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу