АнаIэ зытырагъэтын фаехэр къыгъэнэфагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ Хьыкум ипрезидиум зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм хэлэжьагъ.

2020-рэ илъэсым хьыкумхэм Iофэу ашIагъэр ащ щызэфахьысыжьыгъэх, 2021-рэ илъэсым анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэр щагъэнэфагъэх.

Адыгэ Республикэм и Апшъэ­рэ Хьыкум и Тхьаматэу Шумэн Байзэт зэхэсыгъор зэрищагъ. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэ­жьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэр, щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум Адыгэ Республи­кэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Каштановыр, хэбзэухъу­мэкIо къулыкъухэмрэ уплъэкIунхэм афэгъэзэгъэ къулыкъухэмрэ япащэхэр, юристхэр, хьыкум системэм иветеранхэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ ишIуфэс псалъэ респуб­ликэм ихьыкумышIхэм гъэрекIо дэгъоу Iоф зэрашIагъэр къыщыхигъэщыгъ.

«Пандемием илъэхъан рес­публикэм исхэм яфитыныгъэ­хэмрэ яфедэхэмрэ къызэрау­хъу­магъэхэм, зыфэгъэзэгъэ Iоф­­хэм хэшIыкIышхо зэрафыряIэм афэшI Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ Хьыкум ипащэхэм, федеральнэ ыкIи зэгъэшIужь хьыкумышIхэм тхьашъу­е­гъэпсэу ясэIо», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ къы­зэрэхигъэщыгъэмкIэ, Iофэу зы­хэплъагъэхэр нахьыбэ зэрэхъугъэм къыгъэлъагъорэр хьыкумышIхэм цыхьэу афашIырэм, правэмкIэ цIыфхэм шIэныгъэу яIэм зэрахэхъуагъэр ары. Iоф­шIэнымкIэ зэмызэгъыныгъэхэу, нэмыкI социальнэ Iофыгъохэу пандемием ыпкъ къикIыгъэхэм афэгъэхьыгъэ хьыкум Iофхэм лъэшэу анаIэ атырагъэтын фаеу ащ ылъытагъ.

«Ахэм арыкIорэм шъхьафэу гъунэ лъышъуфын фае. ГущыIэр зыфэгъэхьыгъэр лэжьакIохэми, предпринимательствэм ылъэныкъокIэ IофшIэн къязытыхэу пан­демием илъэхъан зэрар зыхьыгъэхэми яфитыныгъэхэр къэухъу­мэгъэнхэр, шэпхъэ гъэнэфагъэ­хэм апкъ къикIыкIэ хахъо зи­мы­Iагъэхэм чIыфэхэр къазэра­Iахыжьыщтым епхыгъэ Iофхэр ары. Лъэныкъо пстэури къыда­лъытэзэ, ащ фэдэ Iоф пэпчъ игъэкIотыгъэу хэплъэнхэ фае», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIы­шъхьэ.

КъумпIыл Мурат зэрэхи­гъэунэфыкIыгъэмкIэ, социальнэу дэеу ухъумагъэхэм, анахьэу кIэлэцIыкIухэм, яфитыныгъэхэм­рэ яфедэхэмрэ якъэухъумэн, Адыгеим исхэу псэолъэшIыным зимылъку хэзылъхьагъэхэу агъэп­­цIагъэхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм мэхьанэшхо иI.

Адыгэ Республикэм исоци­альнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ хьы­кумышIхэм мэхьанэшхо зэ­ряIэм зэхэсыгъом анаIэ щы­тырарагъэдзагъ. Газ отраслэм ипсэуалъэхэмрэ электросетевой комплексымрэ ягъэпсынкIи ягъэ­кIэжьынкIи республикэм непэ бэ зэрэщырахъухьэрэр зэхэ­сыгъом къыщаIуагъ. А пстэури экономикэм хэхъоныгъэ ышIыным, лъэпкъ проектхэмрэ рес­публикэм хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэмрэ къадыхэ­лъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн фэIорышIэщтых. ЩыIэкIэ Iэрыфэгъу цIыфхэм яIэным, рес­публикэм зыпкъ итэу хэхъо­ныгъэ ышIыным апае хэбзэ къулыкъу пстэуми зэдырагъа­штэу Iоф ашIэн фае.

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо тынхэр зэхэсыгъом щаратыжьыгъэх. Хабзэм игъэпы­тэнкIэ, цIыфхэм яфитыныгъэ­хэмрэ яфедэхэмрэ якъэухъумэн­кIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм афэшI щытхъуцIэу «Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ юрист» зыфиIорэр АР-м и Апшъэрэ Хьы­кум и Тхьаматэ игуадзэу Ольга Соловьевамрэ респуб­ликэм и Апшъэрэ Хьыкум ихьыкумышIэу Мырзэкъэнэ Рузанэ-
рэ афагъэшъошагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу