Адыгэ Республикэм щыпсэухэу, предприятиехэм япащэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Осышхо къызэресыгъэм

Осышхо къызэресыгъэм къыхэкIэу ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэр къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ ыкIи ахэм тхьамыкIагъоу къыздахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ комиссиер къы­шъоджэ амал зэриIэкIэ авто­транспорт унаехэр шъумы­гъэфедэнхэу, осыр зытхъурэ машинэхэр пэрыохъу ямыIэу зекIонхэм пае гъогунапцэхэм автомобильхэр къаIу­шъумынэнхэу.
Предприятиехэм япащэхэм, унэе предпринимательхэм предприятиехэм, органи­зациехэм, социальнэ, сатыу псэуалъэхэм къапэIулъ чIыпIэхэм, автомобиль уцупIэхэм ягъэкъэбзэнкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьанхэу.
ГъэIорышIэкIо компаниехэм, псэупIэхэм адэсхэм фэ­тэрыбэу зэхэт унэхэмрэ унэе унэхэмрэ ящагухэр игъом атхъунхэу, пхъэшъхьа­кIэхэм, унашъхьэхэм, псыкъе­чъэхыпIэхэм мылэу апишIэрэр паутынэу.
А пстэуми яшIуагъэ къэ­кIощт псэупIэхэм ягъогу, ятранс­порт, ясоциальнэ инфраструктурэ иIофшIэн охътэ кIэкIым къыкIоцI зыпкъ игъэуцожьыгъэнымкIэ.