Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Указ

Осышхо къызэресыгъэм къыхэкIэу гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф зашIэрэ режимым зэрэтехьэхэрэм ехьылIагъФедеральнэ законэу «ЦIыфхэмрэ чIыпIэхэмрэ чIыопс, техногеннэ нэшанэ зиIэ ошIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэм ащыухъумэгъэнхэм ехьы­лIагъ» зыфиIорэм, Урысые Федерацием и Правительствэ 2003-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 30-м ышIыгъэ унашъоу № 794-р зытетэу «ОшIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэр къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ ыкIи ахэм къыздахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ къэралыгъо системэ зыкIым ехьылIагъ» зыфиIорэм, ошIэ-дэмы­шIэ тхьамыкIагъохэр къэмыгъэ­хъу­гъэнхэмкIэ ыкIи ахэм къыздахьы­хэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ, ма­шIом Адыгэ Республикэм зыкъыщи­мыштэнымкIэ комиссием зимычэзыу зэхэсыгъоу 2021-рэ илъэсым мэзаем и 16-м иIагъэм щаштэгъэ протоколэу № 1-м адиштэу, осы­шхо къызэресыгъэм къыхэкIэу цIыфхэм ящынэгъончагъэ къыдэлъытэгъэным тегъэпсыхьагъэу унашъо сэшIы:

1. ОшIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэр къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ ыкIи ахэм къыздахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ къэралыгъо системэ зыкIым Адыгэ РеспубликэмкIэ ичIыпIэ под­системэ икъулыкъухэр гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф зашIэрэ режимым техьанхэу.

2. Адыгэ Республикэм граждан оборонэмкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Комитет, Адыгэ Рес­публикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет республикэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр къызфагъэфедэзэ, ошIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэр къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ ыкIи ахэм къыздахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ къэралыгъо системэ зыкIым Адыгэ РеспубликэмкIэ ичIыпIэ под­системэ икъулыкъухэр гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф зашIэрэ режимым зэрэтехьэхэрэмкIэ, джащ фэдэу зызэраухъумэжьын фэе шIыкIэмкIэ цIыфхэм макъэ арагъэIунэу.

3. Урысыем и МЧС Адыгэ Рес­публикэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьа­Iэ игъо фэлъэгъугъэнэу Адыгэ Рес­публикэм икъэралыгъо хабзэ игъэцэкIэкIо къулыкъухэм, гъэцэ­кIэ­кIо хабзэм ифедеральнэ къулыкъухэм ячIыпIэ органхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъу­хэм ягъусэу ошIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэр къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ пэшIорыгъэшъ амалхэр зэрихьанхэу.

4. ЗыкIатхэхэрэм щегъэжьагъэу мы Указым кIуачIэ иIэ мэхъу.

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат
къ. Мыекъуапэ,
мэзаем и 16, 2021-рэ илъэс
№ 23