Адыгеир чIыпIэу ыубытырэмкIэ дэкIоягъ

2020-рэ илъэсэу икIыгъэм цIыфэу арысхэм псэукIэ амалэу яIэхэмкIэ Урысыем ишъолъырхэр зэрагъэпшагъэхэу, кIэух зэфэхьысыжьхэр къэбарлъыгъэIэс амалхэм къыхаутыгъэх. Ахэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, Адыгеим илъэскIэ Iофхэр нахьышIу ышIыгъэх ыкIи я 24-рэ чIыпIэм нэс дэкIоягъ. 2018-рэ илъэсым ар я 31-у щытыгъ, 2019-м я 27-рэ хъугъагъэ. Специалистхэм къызэраIорэмкIэ, Урысыем исубъектхэм янахьыбэм цIыфхэм псэукIэ амалэу яIэхэр ащызэхъокIыгъэхэп. Рейтингым апэрэ чIыпIэхэр щызыубытыхэрэр къалэхэу Москва, Санкт-Петербург ыкIи Московскэ хэкур арых. Спискэр зэфэзышIыжьырищым ахэтых Къэрэщэе-Щэр­джэсыр, Республикэу Тывар ыкIи Забайкальскэ краир.
Мы ушэтынхэр УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ, финансхэмкIэ иминистерствэхэм, Росстатым, Гупчэ Банкым ыкIи нэмыкI зэIухыгъэ къэкIуапIэхэм къатыгъэхэр къызфагъэфедэхэзэ агентствэу «РИА Рейтинг» зыфиIорэм иэкспертхэм къагъэхьазырыгъ. ЦIыфхэм гъотэу яIэр зыфэдизыр гурытымкIэ лъытагъэу, IофшIэпIэ чIыпIэ зиIэхэм япчъагъэ, IофшIапIэхэм ябэдзэршIыпIэ изытет, псэупIэ зиIэр зыфэдизыр, щынэгъончъэныр, демографием ылъэныкъокIэ Iофхэр зыфэдэр, экологиер, климатыр, цIыфхэм япсауныгъэ, гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ шIагъэхэр, экономикэ хэхъоныгъэхэр, бизнес цIыкIум зызэриушъомбгъурэр, чIыпIэм иамалхэр зэрагъэфедэхэрэр, транспорт инфраструктурэр къыдалъытагъэх.