IофшIэнхэр ыкIэм фэкIуагъэх

КIэлэеджэкIо 1100-мэ ателъытэгъэ гурыт еджапIэу Мыекъуапэ ща­шIырэр аужырэ шапхъэхэм адиштэу агъэпсы, непэрэ мафэм ехъу­лIэу мыщ ыкIоцI изэтегъэпсыхьанкIэ IофшIэнхэр ыкIэм фэкIуагъэх. Ащ фэгъэзэгъэ организацием испециалистхэм дэпкъхэр агъа­лэх, джэхашъор радзэ.
Гъэсэныгъэм иучреждениякIэ актовэ ыкIи спортивнэ залхэр, шхапIэр, футбол ешIапIэр къыдыхэлъытагъэх. Джащ фэдэу, ка­бинет зэфэшъхьафхэр зэрифэшъуашэу зэтырагъэпсыхьагъэх.
КIэлэеджакIохэм, мыщ Iоф щызышIэхэрэм цифрэ шIыкIэм амалэу къытыхэрэр къызфагъэ­федэнхэ алъэкIыщт: интерактив­нэ комплексхэр, лабораториехэр, робототехническэ пкъы­гъохэр ыкIи сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм апае оборудованиер къащэфыгъэх.
Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зы­фэхъугъэ лъэпкъ проектхэм ащыщэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу мы еджапIэр ашIы. Ащ пэIу­хьащт мылъкур федеральнэ ыкIи шъолъыр бюджетхэм къахэхыгъ.
ЕджэпIакIэм ишIуагъэкIэ ятIо­нэрэ сменэм телъытагъэу еджэ­рэ кIэлэеджакIохэм япчъагъэ нахь макIэ хъущт. Къэралыгъом ипащи, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурати ащ фэдэ пшъэрылъ къагъэуцу. Ар зэшIо­хыгъэным ишъыпкъэу дэлажьэ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ и Министерствэ.
(Тикорр.).
Сурэтхэр Мыекъопэ къэлэ ад­министрацием исайт къитхыгъэх.