ЩыIэкIакIэм диштэрэ цIыфыр зэхагъэуцуагъ

Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIалэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ шъолъыр гуп­чэу «Полярис-Адыгея» зыфиIорэмрэ Адыгэ къэралыгъо уни­вер­­си­тетым и Дунэе гъэсэныгъэ-ушэтын гупчэмрэ зэгъусэхэу инджы­лы­зы­бзэм фэгъэхьыгъэ курсхэу зэхащагъэхэр ыкIэм фэкIуагъэх.

Гупчэм иIофышIэхэу, магист­рантхэу, IэкIыб къэралыгъуа­бзэхэр зыщызэрагъашIэрэ факультетым истудентхэу Ольга Папироваямрэ Оз Самметрэ Iофтхьабзэр зэращагъ.
— ТапэкIэ щыIэщт цIыфыр зыфэдэщтыр къаугупшысынэу ныбжьыкIэхэм пшъэрылъ яIагъ. Ащ ямышIыкIэ нэшанэхэр халъхьан, нэужым инстаграм-маскэ зэхагъэуцон ыкIи ар инджылызыбзэкIэ къаIотэнэу щытыгъ, — къыIуагъ АКъУ-м инджылызыбзэ филологием икафедрэ ипащэу Сусана Макеровам. — Пшъэрылъыр — лъэныкъо зэ­фэшъхьафхэмкIэ ныбжьыкIэхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэр. Си­шIошIкIэ, непэ инджылызыбзэр умышIэу ар зэрифэшъуашэу къыздэбгъэхъун плъэкIыщтэп. Бзэр зыIулъым тапэкIэ гъэхъагъэу ышIын ылъэкIыщтыр на­хьыб. Мы лъэныкъом тынаIэ лъэшэу тет.
Проектнэ IофшIэнэу рагъэ­кIокIыгъэм изэфэхьысыжьхэр мы мафэм къэнэфагъэх. Анахь интерактивнэ маскэ дэгъур зэ­хэзыгъэуцуагъэхэм модэм и Ла­бораториеу «SuzieM» зыфиIорэм интерактивнэ футболкэхэр аратыгъэх.
Абрэдж Сэтэнай.