Финалым ихьагъэм фэгушIуагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые зэнэкъокъоу «Илъэ­сым икIэлэегъадж» зыфиIорэм ифинал ихьагъэу, Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 7-м хьисапымкIэ икIэлэегъаджэу Сергей Левченкэр ты­гъуасэ ригъэблэгъагъ.Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, ащ игуадзэу Евгений Лебедевыр, кIэлэегъаджэхэм ясэнэхьат зыщахагъэхъорэ Гуп­чэм ипащэу КIэсэбэжъ Людмилэ, мыщ иметодистэу Олег Казаковыр, Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 7-м ипащэу Виталий Оберниновыр.
АР-м и ЛIышъхьэ къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъазэзэ, сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэегъэджабэ рес­публикэм зэриIэр, ахэм ащыщ­хэр яIэпэIэсэныгъэкIэ къэра­лыгъом къазэращыхэщыхэрэр анахьэу зэригуапэр хигъэунэфыкIыгъ.
— Сергей Левченкэм зэнэ­къокъум гъэхъагъэу щишIыхэрэм талъыплъагъ. Адыгеим щы­псэухэрэр о къыбготыгъэх, къэ­ралыгъом икIэлэегъэджэ анахь дэгъуитфым узэрахэфагъэм рэгушхох. АщкIэ сыгу къыздеIэу сыпфэгушIо! Тырэгушхо, сэнаущыгъэ зыхэлъ, зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ ощ фэдэ кIэлэегъэджэ ныбжьыкIэхэр республикэм зэриIэхэм, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
Гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр шэп­хъэшIухэм адиштэрэ гъэсэныгъэр кIэлэцIыкIухэм зэкIэм зэрагъэгъотыныр, къэлэ ыкIи къоджэ еджапIэхэм амалэу аIэкIэлъхэр зэфэдэнхэр ары.
Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэ­фэгъэ лъэпкъ проектхэм яшIуа­гъэкIэ мы аужырэ илъэсищым чIыпIэ 3440-рэ зиIэ еджэпIи 4 Адыгеим къыщызэIуахыгъ. КIэлэеджэкIо 1100-мэ ателъытэгъэ гъэсэныгъэм иучреждениякIэ Мыекъуапэ щашIынэу рагъажьэ, джащ фэдэу Тэхъутэмыкъое районми еджэпIи 2 щагъэпсын гухэлъ щыI.
— Пэрытныгъэ зыIыгъ шъо­лъырхэм республикэр ащыщ хъуным фэшI кIэлэегъаджэхэм ягъэхьазырын фытегъэпсыхьэгъэ научнэ-технологическэ базэ тэгъэпсы. Мыщ дэжьым ежь кIэлэегъаджэхэри социальнэу ухъумэгъэнхэм мэхьанэшхо иI. ЛэжьапкIэм епхыгъэ Iофыгъор тапэкIи зэхэтфыщт, — къыхигъэщыгъ АР-м и ЛIышъхьэ.
Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэ­цIыкIухэм IэпыIэгъу афэхъугъэ­ным республикэм ипащэхэм анаIэ тет. Щытхъу хэлъэу яIоф­шIэн агъэцакIэ республикэ ес­тественнэ-хьисап еджапIэм, гуп­чэу «Полярис-Адыгея» ыкIи технопаркэу «Кванториум» зы­фиIохэрэм.
— Мыщ ащеджэрэ кIэлэ­еджакIохэм олимпиадэхэм ыкIи зэнэкъокъухэм гъэхъэгъэшIухэр ащашIых. «Полярис-Адыгеим» иIофшIэн зэрэзэхищэрэм осэшIу фишIыгъ УФ-м и Премьер-министрэу Михаил Мишустиным.
КIэлэегъаджэхэм, гъэсэны­гъэм исистемэ IэпыIэгъу къа­фэхъурэ республикэм ипащэ
зэ­рэфэразэхэр Сергей Левченкэм ипсалъэ къыщыхигъэщыгъ.
Iофтхьабзэм икIэух Адыгеим и ЛIышъхьэ тамыгъэу «Адыгэ Республикэм народнэ гъэсэ­ныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр Сергей Левченкэм ритыгъ. Джащ фэдэу респуб­ли­кэм ипащэ ирэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх Евгений Лебедевым, КIэсэбэжъ Людми­лэ, Олег Казаковым. Ащ нэмыкIэу АР-м и ЛIышъхьэ пшъэры­лъэу къафишIыгъэм диштэу къы­
ха­гъэщыгъэхэм зэкIэми ахъ­щэ шIухьафтынхэр афашIыщтых.
Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу