Зэрарыр къыпщыныгъ

Джэджэ районым щыпсэурэ хъулъфыгъэм игъунэгъу рихыгъэ зэрарыр къыпщыныжьын фаеу хьыкумым унашъо ышIыгъ. Ау ар бэрэ ымыгъэцакIэу хэтыгъ. Итранспорт арест зэрэтыралъхьащтыр къызыгурэIор ары чIыфэр къызызэкIигъэкIожьыгъэр.
Джэджэ район хьыкумым иунашъокIэ псыр зыкIигъэогъэ гъунэгъум сомэ мин 60 ритыжьын фэягъ. Ащ епхыгъэ Iофэу къызэIуахыгъэр хьыкум приставхэм яот­делэу муниципалитетым щыIэм зэхифынэу щы­тыгъ.
Хъулъфыгъэм мылъкоу IэкIэлъыр зэгъэшIэгъэным фэшI хьыкум приставым къулыкъу зэфэшъхьафхэм зафигъэзагъ, ащ автотранспорт тетхагъэу къыхигъэщыгъ.
Гъунэгъум рихыгъэ зэрарыр ежь-ежьырэу фызэкIигъэкIожьын зилъэкIыщт пIалъэр зэрэблигъэкIыгъэм къыхэкIыкIэ хъулъфыгъэм чIыфэу телъыгъэм сомэ мин 11 хэхъуагъ.
Машинэр ыгъэфедэн зэримылъэкIыщтыр къызыгурэIом, хъулъфыгъэм чIыфэр къыпщыныжьыгъ, ащкIэ Iофыр зэфэшIыжьыгъэ хъугъэ.