Гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу зекIощтых

ОшIэ-дэмышIагъэхэр къэмыхъунхэм ыкIи ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, мэшIогъэкIосэныр щынэгъончъэным афэгъэзэгъэ республикэ
Ко­миссием зимычэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Зэпымыоу осыр къызэресырэм къыхэкIэу аварийнэ, коммунальнэ ыкIи нэмыкI къулыкъухэм яIо зэхэлъэу Iоф зэда­шIэныр ары анахь шъхьаIэу къэзэрэугъоигъэхэр зытегущы­Iагъэхэр.
УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ иIэнатIэ охътэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ Станислав Илющенкэм къызэриIуагъэмкIэ, республикэм осышхо къызэрэщесыщтымкIэ макъэ къагъэIугъ. Ащ къыхэкIыкIэ чIыпIэхэм дэеу ащыплъэ-­
гъун, автотранспортым изекIон къин хъун, гъогухэм хъугъэ-шIагъэхэр къатехъухьанхэ, джащ фэдэу электричествэм иры­кIуапIэхэм фыкъуагъэхэр афэ­хъунхэ, чъыгхэр рикIыкIынхэ ылъэкIыщт. Осэу къытырилъхьагъэр тыгъуасэ сантиметрэ 68-м нэсыщтыгъ, ар нахьыбэу зыдэщыIэр республикэм икъушъхьэ­хэр ары.
ГидрометеорологиемкIэ ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ дунаир мониторинг шIыгъэнымкIэ Адыгэ гупчэм къызэритыгъэмкIэ, мэфищым, мэзаем и 13-м щегъэ­жьагъэу и 15-м нэс, осэу къесыгъэр мэзэ шапхъэм икъэгъэ­лъэгъон шIокIыгъ. Ау ар джыри щынэгъо шапхъэм кIахьэрэп. Псыхъохэри зыпкъ итых, мыхэмкIэ щынэгъошхо щыIэп, сыда пIомэ зэрегупшысэхэрэмкIэ, осыр псынкIэу къэмыжъущтэу ары. Гупчэм ипащэ игуадзэу Виктория Гусевам къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы мэфэ бла­гъэхэм температурэр къеIы­хы­нэу ежэх, чэщым чъыIэр градуси 10 — 15-м, мафэм градус 1 — 6-м анэсыщт. Мэзаем и 19-м температурэр 0-м нэс дэкIоещт, къызэресырэри нахь макIэ хъущт.
Мы мэфэ заулэм ом изытет зэрэдэищтым къыхэкIэу респуб­ликэм икъулыкъухэм гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф ашIэным техьащтых. Комиссием унашъоу ышIыгъэмкIэ, мэзаем и 17-м щыублагъэу и 23-м нэс кIэлэ­еджакIохэр пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу еджэщтых. КIэлэцIыкIу Iы­гъыпIэхэм сабыйхэр аштэщтых. Мы мафэхэм водитель-
хэм яунэе транспорт амыгъэфедэмэ нахьышIу. Гъогухэм ящынэгъо чIыпIэхэр укъэбзы­гъэнхэм фэшI муниципалитетхэмрэ гъогурыкIоныр щынэ-
гъон­чъэнымкIэ Къэралыгъо ав­тоинспекцием икъулыкъушIэ­хэмрэ яIо зэхэлъэу Iоф зэда­шIэнэу пшъэрылъ афашIыгъ.
АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэ ипащэу Валерий Картамышевым къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу республикэм игъогухэм зэкIэми, ащ хэхьэ къушъхьэм екIуалIэхэрэри, уащызекIон олъэ­­кIы. Гъогу ыкIи коммунальнэ къулыкъухэм кIуачIэу, амалэу яIэр зэкIэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн фагъэзагъэх. Шъолъыр гъогухэм зэпыугъо фэмыхъоу техники 112-мэ Iоф ащашIэ. ЧIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогухэми осыр атыратхъу. ОшIэ-дэмы­шIагъэм пэшIуекIогъэнымкIэ предпринимательхэм, респуб­ликэм щыпсэухэрэм яшIогъэ­шхо къагъакIо.
Коммунальнэ къулыкъухэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм ана­хьэу анаIэ тырагъэтынэу Адыге­им и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къафишIыгъ. Джащ фэдэу зыныбжь хэкIотагъэхэм, сэкъатныгъэ зи­Iэхэм мы уахътэм IэпыIэгъу афэхъугъэн зэрэфаер КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ, ищыкIагъэ хъумэ, ахэм гъомылап­хъэхэр афащэхэзэ ашIынэу къа­фигъэпытагъ.
— Муниципалитет пэпчъ иIоф­хэм язытет зыщыдгъэгъо­зэн, IэпыIэгъу зищыкIагъэхэр къыхэдгъэщынхэ ыкIи ар зэрифэшъуашэу зэхэтщэн фае. ШIушIэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэнкIэ опытышхо зиIэ волонтерхэр, «Единэ Россием» илIы­кIохэр мыщ къыхэжъугъэла-
жьэх, — къыIуагъ республикэм ипащэ.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.