ЯшIэжь агъэлъапIэ

УIэшыгъэ КIуачIэхэм къэралыгъом къафи­гъэуцугъэ пшъэрылъыр Афганистан щагъэ­ца­кIи, ячIыгу къызагъэзэжьыгъэр тыгъуасэ илъэс 32-рэ хъугъэ.Ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ «ДзэкIолIым ипсынэкIэчъ» зыфиIоу Мыекъуапэ щагъэпсыгъэм щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм ихэбзэгъэуцу ыкIи игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм, заом ыкIи IофшIэным яветеранхэм якъэлэ ыкIи республикэ советхэм, УIэшыгъэ КIуачIэхэм, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр ащ къекIолIагъэх.
ТидзэкIолIхэм лIыхъужъыныгъэ ахэлъэу япшъэрылъхэр зэ­рагъэцэкIагъэм, непэ республи­­кэм социальнэ-экономикэмкIэ хэхъоныгъэ ышIыным яIахьы-
шIу зэрэхалъхьэрэр зэхахьэм къыщаIуагъ. НыбжьыкIэхэм яхэ­гъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм афганцэхэм яобщественнэ организацие чанэу Iоф зэрэди­шIэрэр къыхагъэщыгъ.
Хэгъэгу чыжьэм щыIэхэу къэ­ралыгъом пшъэрылъэу къафигъэуцугъэр зэрифэшъуашэу Адыгеим икIыгъэ кIэлэ ныб­жьыкIэхэм агъэцэкIагъ, лIыхъу­жъыныгъэу зэрахьагъэр зы-
щыдгъэгъупшэ хъущтэп. Респуб­ликэм щыщ нэбгырэ 880-мэ мыщ къулыкъу щахьыгъ, нэ-­
бгырэ 23-мэ апсэ щагъэтIы­лъыгъ.
— Хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс мыщ тыщызэрэугъои, тыщызэIокIэ, — еIо 1984 — 1986-рэ илъэсхэм Афганистан къулыкъур щызыхьыгъэу, полици-
ем иполковникэу Шъоджэ Налбый. — Къэралыгъор къаухъу­мэзэ зыпсэ зыгъэтIылъыгъэхэм яшIэжь тэгъэлъапIэ. КъыткIэхъу­хьэхэрэм тарихъыр ядгъэшIэным, дзэ-патриотическэ пIуныгъэ ахэтлъхьаным, ныбжьыкIэ­хэр къулыкъум амыщэхэзэ Iоф адэтшIэным мэхьанэшхо иI.
Зэхахьэм хэлэжьагъэхэр заом хэкIодагъэхэм зы та-
къи­кърэ афэшъыгъуагъэх, саугъэтым къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх.
ДЕЛЭКЪО Анет.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.