Лъэныкъо пстэури къыдэлъытагъэу зэхагъэуцуагъ

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министер­ствэ кIымэфэ-гъэтхэ уахътэм гурыт еджапIэм щеджэрэ кIэлэ­еджа­кIохэм апае мэфипшI меню зэхигъэуцуагъ.

Сабыйхэм апкъышъол зэрифэшъуашэу псыхьагъэ хъу­ным фэшI ящыкIэгъэ кало­риехэр, белокхэр, углеводхэр ыкIи витаминхэр ащ къыды­хэлъытагъэх. Къыхэгъэщы­гъэн фае менюр зэхагъэуцо зэхъум, ны-тыхэм ыкIи кIэлэ­еджакIохэм яшIоигъоныгъэхэр къызэрэдалъытагъэхэр.
Министерствэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, шхыныгъоу ыкIи гъомылапхъэу щыIэр зэфэшъ­хьафы. Зэрагъэшхэщтхэ менюр зэхагъэуцо зэхъум, анахь шIуа­гъэ къэзытырэ гъомылапхъэхэр ащ хагъэхьагъэх.
Пчэдыжьым, апэрэ сменэм кIорэ кIэлэеджакIохэм стырыпс, псыхэр, пхъэшъхьэ­-мы­шъхьэхэр ыкIи хэтэрыкIхэр аратыщтых. Щэджэгъуашхэр пчэдыжьым арагъэшхыгъэм елъытыгъэу гъэпсыгъэщт. Ащ хэхьэ стырыпс, ятIонэрэу къатырэ шхыныгъор, псыхэр ыкIи хэтэрыкIхэр. Щэджэгъошхэ ужым (полдникым) щэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэмрэ IэшIу-IушIухэмрэ кIэлэеджакIохэм афагъэхьазырыгъ.
Абрэдж Сэтэнай.