КIэджыбэхэм шъуафэсакъ

Адыгеим иполицие икъулыкъушIэхэм кIэджыбэхэм зэрарыIабэхэрэм пэшIуекIогъэным фэгъэхьыгъэу пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр ренэу зэхащэх.ТыгъуакIохэм шэны зэрафэхъугъэу, мыщ фэдэ бзэджэшIагъэхэр зыщызэрахьэхэрэр цIыфхэр бэу зыщызэрэугъоирэ чIыпIэхэр ары. Зэтыгъощтхэр загъэнафэкIэ Iофым изытет елъытыгъэу нэгъэупIэпIэгъум цIыфым етыгъох. Анахьэу общественнэ транспортым ыкIи щэпIэ бэдзэрхэм тыгъон бзэджэшIагъэ­хэр ащызэрахьэх.
ТыгъуакIор шъуикIэджыбэ къимыIэбэным фэшI шъушIэн фаер:
— бэхъчалъэм уасэ зиIэ документхэр дэшъумы­гъэлъых;
— зыгорэм шъукIон хъумэ ахъщэшхо зыдэшъумышт, зыдэшъуштагъэмэ шъуикIэджыбэ кIоцI щыжъугъэтIылъы­мэ нахьышIу.
Мыщ фэдэ тыгъон бзэджэшIагъэ къыжъудызэрахьагъэмэ полицием макъэ ежъугъэIун, джащ фэдэу участковэ уполномоченнэу шъузэпхыгъэм е полицием ителефон номерэу 02-м (мобильнэ телефонымкIэ 102-м) шъутеон шъулъэкIыщт.