Корпоративнэ номерхэр агъэфе­дэхэзэ зэкъодзэн бзэджэшIагъэхэр зэрахьэх

ТелефонымкIэ зэкъодзэн бзэджэшIагъэхэу зэрахьэхэрэр бэ зэрэхъурэр цIыфхэм агурагъаIоми, ащ щыухъумагъэхэ хъухэрэп. ГущыIэм пае, зэрар зэрахыгъэр ащ фэдэ шIыкIэхэм ащыгъуазэщтыгъэми, агъэпцIэн алъэкIы. Мыщ фэдэ щысэхэр бэу къэпхьынхэ плъэкIыщт. Якартэ агъэфедэжьын амылъэкIынэу, ар зэфашIыгъэу СМС-мэкъэгъэIухэр цIыфхэм къазафагъэхьыкIэ, зэрагъэпцIэнхэ алъэкIыщтыр ащэгъупшэ ыкIи зэIуагъэкIэгъэ ахъщэр ашIуатыгъу. СМС-кIэ къагъэхьырэ мэкъэгъэIур номерхэу 8-800-…, 8-499…, е 8-495-кIэ къырегъажьэх. Мыщ дэжьым къэIогъэн фае, корпоративнэ номерхэр къызIэкIэгъэ­хьэгъуаехэу зэрэщымытыр. ЗэкъодзакIохэм ащ фэдэ номерхэмкIэ гъэпцIэгъэ зекIуакIэхэр зэрахьэх.
ГущыIэм пае, Мыекъуапэ иполицие идежурнэ часть илъэс 61-рэ зыныбжь бзылъфыгъэм зыфигъэзагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, сыхьат заулэкIэ зэпыу имыIэу телефон номер зэфэшъхьафхэу 8-495-…, 8-499-…кIэ къыригъажьэхэрэмкIэ къыфытеуагъэх. Ушъхьагъу зэфэшъхьафхэр ашIыхэзэ бзылъфыгъэр гъэпцIакIохэм агъэделэн алъэкIыгъ. Ащ икартэ илъыгъэ сомэ мин 550-рэ ратыгъукIыгъ. Мыщ фэдэ шIыкIэмкIэ Мыекъуа­пэ щыпсэурэ бзылъфыгъэу илъэс 63-рэ зыныбжьыр гъэпцIакIохэм агъэделагъ ыкIи сомэ мин 260-у икартэ илъыгъэр ратыгъукIыгъ. Мыщ фэдэ щысэу къэпхьын плъэкIыщтыр бэ.
Зыщышъумыгъэгъупш: кредиткэр зиер банкым зэрэтеон ылъэкIыщт номер закъор ежь картэм тетхагъэр ары. УпчIэ шъуиIэ хъумэ банкым е финанс учреждением зафэбгъэзэн плъэкIыщт.
Телефон зэкъодзакIохэм защышъуухъу­мэнхэм фэшI шъушIэн фаехэр:
ЦIыфыр агъэделэным фэшI бзэджашIэхэм СМС-р къызыфагъэфедэ е телефонымкIэ фытеох. СМС-р зэкъодзакIохэмкIэ Iэрыфэгъоу щыт. ЦIыфхэм ашIошъ агъэхъунэу гугъэхэзэ мыщ фэдэ шIыкIэмкIэ мэкъэгъэ­Iухэр афарагъэхьых. ТелефонымкIэ зыфытеогъэхэ цIыфыр агъэпцIэныр, ахъщэр къарагъэштэныр ары бзэджашIэхэм япшъэрылъ шъхьаIэр. Ащ пае шIыкIэ зэфэшъхьафхэр агъэфедэх. Мыщ фэдэ хъугъэ-шIагъэ­хэм шъуахэмыфэным фэшI сакъыныгъэ къызхэжъугъэфэнэу, бзэджашIэхэм цыхьэ афэшъумышIынэу хэбзэухъумакIохэр къышъоджэх.