АмалышIухэр къэзытыщт проект

Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат пшъэрылъэу къыфишIыгъэм диштэу АР-м и Премьер-министрэу Ген­надий Митрофановыр пшъэ­дэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъу­нэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Эрнст энд Янг» зы­фиIорэм илIыкIохэм аIу­кIагъ. Республикэм промышленнэ чIыпIэ щыгъэпсыгъэным иIофыгъо лъэныкъохэр тегущыIагъэх.Адыгеим социальнэ-эко­номикэ хэхъоныгъэ ышIыным иунэе программэ къыдыхэлъытагъэу мы IофшIэныр агъэца-
кIэ, тишъолъыркIэ промышленностым хэщэгъэ инвесторхэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэным ар фэIорышIэ. Проектыр зыщагъэцэкIэщт ыкIи псэуалъэхэр зытырашIыхьащт чIыгу гектари 194-рэ Тэхъутэмыкъое районым щагъэнэфагъ. Инвестициехэм алъэныкъокIэ муниципалитетыр хъопсагъоу зэрэщытыр мыщ къыдалъытагъ, районым псэу­пIэхэр, социальнэ псэуалъэхэр бэу щашIых, ащ нэмыкIэу инфраструктурэ зэтегъэпсыхьа-
гъэ иI, аэропортыр, мэшIоку гъогур къыпэблагъэх, феде­ральнэ гъогухэр пхырэкIых. Ащ ишIуагъэкIэ индустриальнэ паркым гъогухэр, электричествэр, псыр ыкIи гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэр псынкIэу ращэлIэнхэ амал щыI.
Шъолъырым хэхъоныгъэ ышIы­нымкIэ, ащ дакIоу про­мышленностым зыщиушъомб­гъунымкIэ мы проектым игъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ пчъагъэрэ къыхигъэщыгъ.
КъумпIыл Мурат республикэм ихэбзэ къулыкъухэм пшъэрылъ къафишIыгъ индустриальнэ паркым игъэпсын анахьэу анаIэ тырагъэтынэу.
Проектым иконцепцие зы­фэ­дэщтым щытегущыIагъэх рес­публикэм ихэбзэ къулыкъухэм-рэ компаниеу «Эрнст энд Янг» зыфиIорэм илIыкIохэмрэ ты­гъуасэ зэдыряIэгъэ зэIукIэгъум. АдыгеимкIэ проектыр зыщагъэ­цэкIэнэу къыхахыгъэ чIыпIэр хъопсагъоу зэрэщтыр анахь шъхьаIэу компанием испециалистхэм къыхагъэщыгъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу проектыр резиденти 179-мэ ашIогъэшIэ­гъонэу къаIуагъ, ахэм ащыщэу 32-мэ къэбар тедзэ къаIэ­кIа­хьэмэ ашIоигъу.
Зэхэсыгъом къызэрэщаIуа­гъэмкIэ, инфраструктурэ зэ­тегъэпсыхьагъэ зиIэ паркым ишIын едзыгъо-едзыгъоу зэ­теутыгъэщт. Ащ чIыпIэу ыубытырэм тапэкIэ хагъэхъон гухэлъи щыI. Компанием къыгъэ­хьазырыгъэ лъэтегъэуцом зы­хэплъэхэрэ ыкIи зызэхафырэ нэуж унэшъо гъэнэфагъэ зэрашIыщтыр Геннадий Митро­фановым кIэухым къыIуагъ.