Адыгеим и ЛIышъхьэ министрэхэм я Кабинет хэтхэм зэхэсыгъо адыриIагъ

Планернэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэм ядокладхэм ащядэIугъ.Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, рес­публикэ министерствэхэм-рэ ведомствэхэмрэ япащэхэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр зэрагъэцакIэрэм хабзэм ирегион къулыкъухэм гъунэ зэрэлъафырэр агъэлъэшын фае. Апэрэ чэзыоу ар зыфэгъэхьыгъэр лъэпкъ про­ектхэм, къэралыгъо программэ­хэм, республикэм хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэм ягъэцэкIэн ары.

Адыгэ Республикэм и Премь­ер-министрэ къызэритыгъэмкIэ, мыгъэ лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытагъэу республикэм сомэ миллиарди 3,3-рэ къыфатIупщыщт, джыдэдэм контр­тациер процент 47,6-рэ мэхъу. Адыгэ Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэри­шIыщт унэе программэр гъэ­цэкIэгъэным пае къэлэ паркым дэжь псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъ игъэпытэнкIэ зэнэкъокъу зэрэзэхащэрэмкIэ макъэ къагъэIугъ. Поселкэу Красноок­тябрьскэм дэт АГРС-м игъэкIэжьын пае къэралыгъо экспертизэр зэхащэ.

«Лъэпкъ проектхэмрэ унэе программэмрэ ахэхьэгъэ псэуа­лъэхэм яшIынкIэ ыкIи ягъэ­кIэ­жьынкIэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ зэзэгъыныгъэ­хэр нахь псынкIэу адашIын фае. Проект-сметэ документациехэм ягъэхьазырынкIэ, проектхэр игъом аухынхэмкIэ ищыкIагъэр ашIэн фае. Инфраструктурэ, социальнэ псэуалъэхэр зэкIэ игъом атIупщынхэ фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
Экономикэм, финансхэм, псэолъэшIыным, псауныгъэм икъэухъумэн, социальнэ ухъу­мэным, гъэсэныгъэм, мэ­къу-мэщым, цифровизацием, культу­рэм яIофыгъохэм афэгъэзэгъэ министрэхэр планернэ зэ­хэсыгъом къыщыгущыIагъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ блэкIыгъэ тхьэумафэм Кощ­хьэблэ районым зэрэщыIагъэм икIэуххэр зэхэсыгъом щызэфи­хьысыжьыгъэх. Ащ минист­рэ­хэмрэ муниципальнэ образо­ванием иадминистрациерэ пшъэрылъ афишIыгъ район гупчэм пэIудзыгъэ псэупIэхэм социальнэ фэIо-фашIэхэр на­хьышIоу ащагъэцэкIэнхэм анаIэ тырагъэтынэу. Апэрэ чэ­зыоу ар зыфэгъэхьыгъэр къуа­джэхэм ящыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр зычIэлъ аптекэхэр, цIыфхэр зыфэныкъо гъомылапхъэхэмрэ промышленнэ товархэмрэ зытелъ тучанхэр адэтынхэр ары. Джащ фэдэу къоджэ гъогухэм язытети, урамхэр зэрагъэнэфхэ­рэми, ЖКХ-м икъулыкъухэм Iоф зэрашIэрэми гъунэ алъыфы­гъэ­ным мэхьанэшхо зэриIэр зэ­хэ­сыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ.

Пандемием епхыгъэу аштэгъэгъэ шапхъэхэр нахь къэгъэлэнлэгъэнхэ зэрэфаем респуб­ликэм и ЛIышъхьэ шъхьафэу къыщыуцугъ. Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ ипащэу Сергей Завгороднем къызэриIуагъэмкIэ, коронави­русым лъэш дэдэу зыкъызы­щи­мыштэгъэ шъолъырхэм Адыге­ир ащыщ. Ащ епхыгъэу КъумпIыл Мурат оперативнэ штабым пшъэрылъ фишIыгъ спортивнэ, культурнэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн, общественнэ гъэшхэным япхыгъэ шапхъэхэм ащыщхэр техыжьыгъэнхэмкIэ унашъо къыгъэхьазырынэу.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу