ПсэолъакIэр зэригъэлъэгъугъ

Тыгъуасэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Кощхьэблэ районым щыIагъ.

Апэ ар физкультурнэ ыкIи псауныгъэр зыщызэтырагъэуцожьырэ комплексыкIэу къуаджэу Кощхьаблэ щагъэуцугъэм еблэгъагъ. Мыщ фэдэ спорт псэолъэшхо мы муниципальнэ образованием апэрэу къыщызэIуахыгъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ лъэпкъ проектхэм ащыщэу «Спорт – норма жизни» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ар икIыгъэ 2020-рэ илъэсым ашIыгъ. Сомэ миллион 82,3-рэ пстэумкIи пэIухьагъ.

Комплексым спорт джэгукIэ зэфэшъхьафхэм апае гъэпсыгъэу, нэбгырэ 200-м ехъу чIэфэнэу зал хэт, боксым зыщыфагъасэхэрэ ыкIи тренажернэ залхэр иIэх, гъэпсэфыпIэ, медицинэ кабинет, нэмыкIэу мыщ фэдэ псэуа­лъэм ищыкIагъэхэри къыщыдэлъытагъэх. Джащ фэдэу спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ зэнэкъо­къухэр щызэхэщэгъэнхэм фытегъэпсы­хьагъ, боксымкIэ, тхэквандомкIэ, футболымкIэ, волейболымкIэ ыкIи баскетболымкIэ секциехэр къыщызэIуахыгъэх.

Республикэм ипащэ кIэлэцIыкIоу ыкIи зихэхъогъоу зыщызгъасэхэрэм ахэхьагъ, ахэми, зыгъасэхэрэ тренерхэми гущыIэгъу афэхъугъ.

— Профессиональнэ спортым зиушъомбгъуным, нахь жъугъэу цIыфхэр пыщагъэ хъунхэм апае республикэм щызэшIохыгъэ хъу­рэр макIэп. КъыткIэхъу­хьэрэ лIэужхэм псауныгъэ пытэ яIэнэу тыфай. Физкультурэмрэ спортымрэ зядгъэу­шъомбгъуным пае УФ-м и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъышхохэр къытфешIых. Мыщ фэдэ комплекс къызэIухыгъэным республикэми, федеральнэ гупчэми нэбгырабэхэм Iоф щадашIэ. Спорт псэуалъэу республикэм щытшIыхэрэм зэкIэми шIуагъэ къатынэу, цIыфхэм япсауныгъэ федэ къыфэзыхьырэ гупчэ хъунхэу, ягъашIэ хэхъоным фэIорышIэнхэу, ныбжь зэфэшъхьафхэр зэрипхынхэу тыфай, — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Спорткомплексыр зэрэгъэпсыгъэм нэIуасэ зызыфешIыхэм ыуж, ащ къызэ­лъиубытырэ чIыпIэм изэтегъэпсыхьан ежь ышъхьэкIэ ынаIэ тыригъэтынэу районым ипащэ фигъэпытагъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, специалистхэм къызэраIорэмкIэ, цIыфэу исхэр япсауныгъэ къызэтегъэнэгъэным нахь зыщыпылъхэ шъолъырхэм Адыгеир ахэхьэ. 2019-рэ илъэсыр зызэфахьысыжьым, республикэм ящэнэрэ чIыпIэр ыубы­тыгъ, цIыфэу щыпсэурэм ипроцент 47-р физкультурэм ыкIи спортым апылъэу агъэу­нэфыгъ.

ХЪУТ Нэфсэт.